Willem Somer Zwolle 1738-1807

foto Van mijn oudgrootvader Willem Somer weten wij dat hij gehuwd was met Berendina van der Veen Zij hadden negen kinderen. Ook weten wij uit het register van begraven lijken van de stad Zwolle dat hij met zijn vrouw is begraven in de Broeren- of Broederkerk in Zwolle.
Wanneer hij in Zwolle is gaan wonen weten wij niet. In 1769 kocht hij daar een huis. Uit het Transportregister blz. 118 van 11-1-1769 blijkt dat: 'Willem Somer heeft gekocht een huis, met nog een huis daarnaast, met een stal van voren in de Smeden en achter uitkomend in de Pletterstraat.'
Uit het Burgerregister van de stad Zwolle blijkt dat: 'Er heeft voor enige maanden een ongelukkige brand gewoed in het huis van Willem Somer en Berendina van der Veen. Daarom verkrijgt hij de burgerschapsrechten van de stad Zwolle gratis per 18-5-1774. Dit geldt ook voor zijn kinderen Jan, Anna Maria en Johannes Jacobus.' In dit verzoek om burgerrechten schrijft hij dat hij Gereformeerd is en uit Coevorden komt.
In de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde kerk in Coevorden is opgetekend dat Jan Somer op 8 juli 1736 een kind laat dopen dat Wilhelm heet en waarvan de moeder niet wordt genoemd.
Uit de huwelijksakte van Willem Somer en Jantje Drost blijkt dat partijen onder ede verklaren dat hun de plaats van overlijden of de laatste woonplaats van zijn grootouders (de grootouders van de bruidegom)onbekend zijn. Het gaat hier dus over de ouders van Willem Somer - Zwolle. De schoonouders van Willem Somer zijn Jacobus van der Veen en Anna Maria van Ancum, respectievelijk begraven op 14 mei 1787 en 8 januari 1794.

Hieronder volgt een deel uit het Transportregister van 1 november 1796, bladzijde 253 nummer 56 te Zwolle, waarin zaken over de opengevallen erfenis na het overlijden van Anna Maria van Ancum worden geregeld:

'................verschenen Frans van der Veen en Willem Somer voor zig en de rato van de mede erfgenamen van Gijsbert van Ancum en verklaarden om een welbetaalde somma van penningen mits dezen te cederen en te transporteren aan en ten behoeven van Gezinus Hiet? en zijn vrouw Elizabeth Jansen. Een huis aan de Melkertmarkt, Louis van Dijk ten eene en de gang van het huis van P. Ballo ten andere zijde. En aan en ten behoeve van Gerrit Voskuil. Een huis bestaande uit twee woningen in de Campertstraat ten eene zijde om de weduwe Dijkhof ten andere zijde, respectieve bewoont bij de gecodeerde en de vrouw van Govers. .... belovende comparanten voor zig en voor rato het geaccordeede te zullen nakomen."
De genoemde Frans van der Veen is een zwager van Willem Somer en Gijsbert van Ancum een broer van zijn schoonmoeder.

Onderstaand volgt dan de akte waarin Jan Somer en Anna Maria Somer en echtgenoten zich uitkopen en daarmee afstand doen van hun deel in de erfenis die is opengevallen naar aanleiding van het overlijden van hun moeder Berendina van der Veen. De zoon Bernardus wordt hier niet genoemd dus is die al overleden.
Transportregister blz. 148 d.d. 13 juni 1803 Rechtelijk Archief Zwolle.

Den 13 junij 1803 verscheen Willem Somer voor zig zelf en als vader en wettigen voogd van zijn minderjarige kinderen Grietjen, Hendrik, Willem en Elsjen Somer bij wijlen zijn vrouw Berendina van der Veen in echte verwekt, volgens autorisatie bij Resolutien van de Municipaliteit van deze Stadt van den 12 Maij en 2 Augustus, voorts meede namens den postien van zijn zoon Jan Somer en Magrita Nijman en van Maria Somer met en benevens haar man Jan Meinen als volgens thans in hier vertoonde en met het exhibitum den 10 dezes voor het Schoutengerichte van Zwartsluis en Burgemeester van Steenwijk gepasseerd afstand gedaan hebbende van hun regt op de nalatenschap van hun moeder Berendina van der Veen en dezelve aan hem comparant overgelaten. En verklaarde om eene welbetaalde somma van penningen te cederen en te transporteren zulks doende bij dezen aan en de ten behoeven van Peter van Santen een huis en hoogte welke in den Smeeden en een stal daar agter met een huis daarnaast bij Francis Ferdiand bewoond J.F. Sevorinus ten eenen en Reint Cornelis Jansen ten andere zijden. Aan Evert Voorthuis een stal op de hoek van de Lijsterstraat?? tegen de Griethage?? van F. Kok thans aan Horst behorende. Belovende het gecedeerde en getransporteerde te zullen regten enz

Uit de huwelijksakte van Margaretha Berendina alias Grietje Somer en Hendrik Argelo blijkt dat zij eerder gehuwd is geweest met Derk de Munnink.
In de bijlagen van deze huwelijksakte zit een extract van een proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van het overlijden van Derk de Munnink. Hieronder volgt dit extract in extenso.

Extract uit de minuten der griffie van het Vredegeregt Kanton Zwolle Hoofdplaats van de provincie Overijssel waarin zig bevindt hetgeen volgt.
Heden den acht en twintigsten augustus achttien honderd zeventien compareert, voor ons Mr Reinier Saris van den Grou den suppleed vrederegter van het Kanton Zwolle, hoofdplaats van den provincie Overijssel geassisteerd van Derk van den Boetelaar, griffier van genoemd vredegeregt, Margaretha Berendina van Someren, zonder beroep wonende te Zwolle , weduwe van wijlen Dirk de Munnink te kennen gevend dat zij voornemens zijnde te hertrouwen, ten welken einde zij zal moeten produceeren de dood akte van opgemelde Dirk de Munnink haren vorigen echtgenoot. Den welke te Cassel den 25e december 1813 zoude zijn overleden. Dat tot bekoming van deze akte zij zig bij de Burgemeester dier plaats bij geschrifte en daar tot antwoord had bekomen dat men de naam van haar echtgenoot op de registers niet kon vinden. Dat ten tijde van het overlijden van hare echtgenoot aldaar een menigte menschen waren gestorven zodat dezelve bij hondert op straat dood bleven. Waardoor men niet in staat was behoorlijke aantekening der sterfgevallen te kunnen houden, weshalven zij versoekt dat wij haar op de verklaring van vier getuigen welke zij ten dezen einde had meegebracht een akte van publieke welk den overlevenden heeft getekend.
Get. M.B. van Someren.

Voorts compareert Barend Kolkman, Gerrit van Reind, beide timmerlieden, Matheus Witteman, meubelmaker en Roelof Vos, schoenmaker, alle wonende te Zwolle, de welken verklaarden zeer wel te kennen de rekwirante en dat het hen alles zeer goed bewust is dat haar eheman Derk de Munnink den 25 december 1813 te Cassel overleden is. Waarvan wij dit proces-verbaal hebben opgemaakt hetwelk na gedane voorlezing door ons en den griffier alsmede door comparanten is getekend.
Zwolle 28 augustus 1817.


Zoals uit bovenstaand extract blijkt is Derk de Munnink op 25 december 1813 in Cassel overleden en omdat Margaretha alias Grietje de intentie heeft weer te trouwen heeft zij dus een verklaring nodig dat haar wijlen echtgenoot Derk de Munnink is overleden en een 'doodsakte' blijkt er niet te zijn. Uit dit extract blijkt ook dat er op de dag van overlijden van Derk de Munnink 'aldaar een menigte menschen waren gestorven zodat dezelve bij hondert op straat dood bleven.'

Wat was er in Cassel aan de hand? Hier volgt een citaat uit: THE WEEKLY MESSENGER Boston, Friday, December 31, 1813 BREAKING NEWS New York, December 28: The light troops of the Allies have advanced as far as Cassel.

Voor de goede orde Cassel ligt tussen Lille (50 km) en Duinkerken (35 km) in het Noorden van Frankrijk. Uit genoemd krantenbericht valt te concluderen dat er in Cassel hevige gevechten tussen Napoleons troepen en die van de Geallieerden moeten hebben plaatsgevonden. In deze gevechten moet dan Derk de Munnink zijn gesneuveld, waarvan zijn maatjes, waaronder Roelof Vos, de echtgenoot van Elsjen Somer, getuigen zijn geweest.


HOME