Een Somers feestje

Inleiding

foto De onderstaande foto's, 1) gemaakt door de Asser fotograaf Willem van Uije Wzn., zijn een selectie uit een achttal foto's die gevonden zijn in het Drents Museum te Assen. 2)
Zij zijn genomen in de tuin achter het huis van Willem Somer sr aan de Kruisstraat te Assen. De datering is niet zo moeilijk te achterhalen. Op de tweede foto treft u Albert Jan Somer, waarover later meer, met zijn gezin. De dochter die op schoot zit bij oma is in januari 1865 geboren.
De groepsfoto duidt op een vrolijk samenzijn en uit het heffen van de glazen kan men afleiden dat er sprake moet zijn van een feestje. Verder zijn de foto's in de zomer genomen.
Mijn bewering dat deze bijeenkomst heeft plaats gevonden in juli 1865 is niet zo bout als het lijkt. Albert Jan Somer is op 5 juli jarig en zijn zuster Jantien op 9 juli. Albert Jan vierde dus hier zijn 26e en Jantien haar 25e verjaardag.

Willem Somer sr. (1809-1877)

Willem Somer sr. (1809-1877) had negen kinderen bij zijn vrouw Geertruida Roelofs (1816-1853) waarmee hij trouwde in Assen op 23 augustus 1835. Bij de geboorte van het negende kind Johannes Gerhard stierf Geertruida in het kraambed. Het was in die jaren nog lang geen algemeen gebruik een overlijdensadvertentie te plaatsten. Willem Somer sr. plaatste echter het volgende, in mijn ogen ontroerende, overlijdensbericht: “Heden overleed mijn echtgenoot G. Roelofs in de ouderdom van 36 jaren. Het leven van de negende van mijn lievelingen koste het hare.”3) Tijdens zijn leven moest hij ook zijn oudste zoon Hendrik (1836-1858) begraven. Hertrouwd is hij niet.

Uit een brief aan de kerkenraad in 1851 4) valt iets te leren over het karakter en de opvattingen van Willem Somer sr. Doordat de jongens en meisjes afzonderlijk catechisatie kregen en ook van verschillende predikanten gaf dit nogal eens aanleiding tot heftige discussies in huize Somer tussen de kinderen. Hij schrijft dan ook “De vrede en eensgezindheid, en diens gevolgen het ware geluk bij zijn huisgezin te bewerken, en te bewaren; beschouw ik als een eerste pligt van ieder huisvader en dus ook de mijne.” En verder “Aan jonge kinderen, die bij het ontvangen van onderricht nog geen nadenken voegen, mag dit minder hinderlijk zijn; bij meerdere ouderdom, zoals met mijne kinderen het geval wordt, geeft het verschil in onderwijs aanleiding tot geharrewar, zo niet tot twist en tweedracht, waarvan niemand meer afkerig kan zijn dan ik.” 5)

Willem Somer sr. Was de neef van de Asser zadelmaker Gerkes Somer (1806-1848). Van deze Gerkes is schrijver dezes een nakomeling.

foto

Willem was logementhouder en eigenaar van de Gouden Roemer, Hotel Somer, aan de Marktstraat in Assen.
Met ingang van 1 januari 1835 volgde hij zijn vader Hendrik Somer (1779-1858) op als gemeenteontvanger 6). Hij moest hiervoor een borg stellen van f 800,00 en bezwaart hiervoor de helft van een stuk weiland aan de Groningerstraat in Assen en een achtste aandeel in een huis en schuur aan de Kruisstraat te Assen. 7) Hij heeft deze functie tot zijn dood in 1877 uitgeoefend evenals zijn functie van kerkontvanger. Ook deze benoeming gaat in op 1 januari 1835. Het Provinciaal College van Toezicht besluit op 26 februari 1835 “dat er geen bezwaar bestaat een bijzondere kerkontvanger aan te stellen en dat hiervoor de stadsontvanger W. Somer in aanmerking komt”. Wel moet hij bereid zijn om deze betrekking gratis waar te nemen voor de duur van drie jaren. 8)
Het college van Toezicht probeert na deze drie jaar mr. P. W. Alstorphius Grevelink te Assen naar voren te schuiven omdat hij bereid is voor twee jaar zonder beloning als ontvanger te fungeren. De kerkvoogden vonden echter dat Somer alles heeft gedaan om de gehele kerkelijke administratie bij te werken. Verder heeft hij door zijn functie als gemeenteontvanger contact met veel mensen en is zijn kantoor dagelijks geopend en een ieder kan daar steeds terecht. Uiteindelijk werd Somer benoemd per 1 januari 1838 tot gesalarieerd kerkontvanger.

Van 28 september 1841 tot 1 september 1857 was hij brandmeester generaal. Op zijn verzoek is hij uit deze functie ontheven. 9)

Hij was Collecteur van de staatsloterij samen met secretaris van stad Assen de heer Meinsma. Vaak vielen bij hun kantoor prachtige prijzen. F 3000,00 10), f 20000,00 11) en zelfs 50000,00. 12)
Na het overlijden van Meinsma op 23 december 1850 zet Willem dit bedrijf alleen voort. Op 29 september 1874 richtte hij in dit verband de vennootschap “Willem Somer en Zoon” op. Deze zoon was Bernardus Johannes Somer (1844-1910). 13)

Ook was hij correspondent voor de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij te Woudsend. 14) Idem voor de Onderlinge Maatschappij "Tot nut en Voordeel". 15) En hij was kassier voor de Nutsspaarbank te Assen. Vanaf 1 juli 1872 legt hij deze functie neer. De bank zal daarna door aan achttal heren worden geadministreerd. 16)

Op 24 jarige leeftijd werd hij benoemd tot 2e luitenant bij de Landstorm van de provincie Drenthe. 17) Ook was hij commandant van het Stedelijk Eeregeleide te paard.
Op 21 mei 1842 bracht koning Willem II een bezoek aan Assen. Hij vertrok op 23 mei 1842 voor de reis naar Coevorden. Hij werd daarbij uitgeleide gedaan door het Stedelijk Eeregeleide tot het dorp Rolde. Van Majesteit onrtving Willem toen een kostbare gouden ring ontvangen die de naamcijfers voert van Majesteit in briljanten. 18)

Op 1 januari 1875 vierde Willem Somer sr. Zijn 40 jarig jubileum als gemeenteontvanger. Hij kreeg van Burgemeester en wethouders een schriftelijk bedankje. De Provinciale Drentsche en Asser Courant wist van niets en las hierover in andere bladen. Op 5 januari 1875 plaatsen zij alsnog een bericht.

Op 24 augustus 1877 overleed Willem Somer sr. In de gemeenteraadsvergadering van 7 september 1877 werd hij herdacht als een ambtenaar die met de meeste toewijding en getrouwheid zijn betrekking waarnam en tevens met minzaamheid tegenover de belastingplichtige was bezield. 19)

Op 26 augustus 1877 werd door de koster P. van der Linden in de kerk de volgende afkondiging voorgelezen:
“Kerkvoogden der Hervormde gemeente te Assen doen weten, dat, tengevolge van het overlijden van den kerkontvanger, de heer W. Somer, op heden de functie van kerkontvanger voorlopig is opgedragen aan de heer W. Somer Wzn. En dat het kantoor van de provisionele ontvanger gevestigd blijft in 't hotel Somer tegenover de Kruisstraat alhier. Assen den 24 augustus 1877 Kymmell, voorzitter en Gosselaar secretaris.” 20)

De krant besteedde noch aan het overlijden noch aan de begrafenis enige aandacht.

Na het overlijden van Willem Somer sr. werd het Hotel Somer, van ouds De Gouden Roemer, door de erfgenamen verkocht. 21)

Albert Jan Somer (1839-1916)

foto

Op 18 maart 1859 werd Albert Jan Somer door de Provinciale Geneeskundige Commissie van Drenthe geëxamineerd en toegelaten als heelmeester ten plattelande. 22) Hij is dan bijna 20 jaar.
In 1860 treedt hij in dienst bij de gemeente Rolde waar hij na meer dan 45 dienstjaren eervol ontslag heeft gevraagd en gekregen.
“De heer Somer nam hier en in wijde omtrek met veel ambitie en succes de praktijk waar en is medeoprichter van vele nuttige instellingen enz. in Rolde. 23)

Op 29 mei 1916 overlijdt hij. “Gedurende tal van jaren nam dokter Somer hier de geneeskundige praktijk met ijver en nauwgezetheid waar. Hij heeft geen gemakkelijke werkkring gehad. Te voet, te paard of per rijtuig werden de vele, soms zeer veraf wonende patiënten bezocht. Vaak gingen de tochten langs ongebaande wegen. Ook in andere opzichten heeft de gemeente Rolde veel aan de overledene te danken. Als er iets goeds tot stand was te brengen kan men rekenen op steun en medewerking van dokter Somer. 24)

Hij was geneesheer voor de armen en als zodanig sinds 1878 lid van de commissie bij het armbestuur. Deze commissie wordt in een vergadering van 5 mei 1881 opgeheven omdat het niet juist is dat een commissie met de kerkenraad het armbestuur uitmaakt.
Dokter Somer laat weten dat hij graag aan de armen geneeskundige hulp wil blijven geven maar dat hij hiervoor een vergoeding van f 150,00 per jaar wenst te ontvangen. In een vergadering van 15 april 1883 wordt een brief van dokter Somer van 16 december 1882 besproken waarin hij o.a. verzoekt om een jaarlijkse vergoeding van f 125,00. De kerkenraad besluit dat hieraan niet kan worden voldaan. Er is geen geld. Op 22 april 1883 vergadert de kerkenraad opnieuw. Er ligt een brief van dokter Somer waarin hij de raad voor de keus stelt of betalen of geen dienstverlening meer aan de armen zowel in als buiten het werkhuis. Dit statement leidt uiteindelijk tot een besluit in de vergadering van 24 juni 1883 dat dokter Somer zijn f 125,00 per jaar zal ontvangen. 25)

Van 1897 tot het eind van zijn leven was was hij notabele, kerkvoogd en secretaris van de Kerkvoogdij. Ook was hij meermalen lid van het kiescollege van de Nederlands Hervormde gemeente te Rolde. 26)

De liberalen blijken soms niet zo liberaal te zijn. Albert Jan Somer is de bevoogding van de liberale kiesvereniging Assen zat en besluit tot oprichting van een Centrale Liberale Kiesvereniging. Bij de oprichting wees dokter Somer, voorzitter van de liberale kiesvereniging Rolde en die de vergadering leidde, er in zijn openingswoord op dat het denkbeeld tot oprichting van een Centrale Vereniging in een vergadering van de Liberale Kiesvereniging te Rolde was geopperd. Dit als tegenwicht voor het overwicht van Assen. De liberalen in Assen gaan steeds hun eigen gang en gebruiken soms eigenaardige manieren om hun wil door te drijven. Na een ampele discussie wordt besloten voorlopig een Centrale op te richten. 27)

Hij was de medeoprichter en voorzitter van de Bond Boterfabrikanten in Drenthe. 28) Hij was de eerste voorzitter en medeoprichter van de Boerenleenbank in Rolde. 29) Hij was voorzitter van de afdeling Ambachtsonderwijs. 30) Hij was voorzitter van de Landbouwvereniging Rolde. Door deze vereniging zijn o.a. De volgende activiteiten ontwikkeld: een Coöperatieve aankoop van landbouwbenodigdheden en voederartikelen, een Onderling Veefonds, de Boterfabrieken, de Landbouwlezingen, de afschaffing van het stuivergeld, de wering van schapen uit het groenland, het toezicht op trekhonden, de straatverlichting enz. 31)

Willem Somer jr. (1842-1902)

foto Willem was gemeenteontvanger en kerkontvanger.32) In beide gevallen opvolger van zijn vader.
Hij was kapitein commandant van de dienstdoende schutterij.33)
Hij was een uitstekend schutter en lid van de plaatselijke schuttersvereniging.34) Hij stond aan de wieg van de Noord Nederlandse Scherpschuttersbond. Hij was hiervan vice president. 35) Uit dien hoofde heeft hij de nodige activiteiten ontplooid om een Weerbaarheidscorps in Assen op te richten als onderafdeling van deze bond. 36)
Hij was militie commissaris. 37)
Hij was een hartstochtelijk jager en lid van de Jagersvereniging Diana. 38)
Hij was penningmeester en later ook voorzitter van de Drentsche Vereniging voor Volksfeesten De Eendracht. 39)
Hij was secretaris van het Natuur- en Scheikundig genootschap te Assen. 40)
Hij was betrokken bij de oprichting van een Dierentuin in Assen. In 1878 werd hij benoemd in een commissie die het voorbereidend werk moest doen. 41)
Hij was de medeoprichter van de Gemengde Zangvereniging in 1885. 42)
Hij was betrokken bij de oprichting van de provinciale afdeling van de Bond van Gemeenteambtenaren in 1897. Hij werd tot voorzitter gekozen.

U kunt meer over hem lezen in deel één van Somer in het Drents Archief blz. 173 t/m 208.
Hierin is niet opgenomen een door mij geschreven artikel "Bijna twintig jaar Archiefbureau Somer aan de Noordersingel te Assen. 1 juli 1882 - 1 november 1901".

Bernardus Jan Somer (1844-1910)

Leest hier! Heren en dames welk nog keurige Panatophie en Photografie Portretten in zuivere tinten boven andere uitmuntende en gerenommeerd, naar genoegen verkiezen, gelieven zich te vervoegen bij Dr. Loeks SAK en Co. Die door drukte nog steeds enige dagen blijven bij de heer SOMER alhier, daar dus nog de gelegenheid is om fraaie PORTRETTEN te verkrijgen. Assen 1 maart 1859. 43)

Uit een bericht in de krant van 30 juli 1864 onder Assen blijkt dat Bernardus Jan samen met de heer W. van Uije Wzn een foto atelier heeft gehad. Deze samenwerking was slechts van korte duur en werd per 1 september 1867 beëindigd. Van Uije gaat verder voor eigen rekening op hetzelfde adres: Kattegang 2 Assen.

Op 29 september 1850 richt Willem Somer HZ met zijn zoon een vennootschap op.De vennootschap is gevestigd te Assen vanaf 28 september 1874 of met de exploitatie van de 286e loterij om te eindigen bij overlijden van één der vennoten. Willem Somer Hzn brengt vijf zesde van het benodigd kapitaal in en Bernardus Jan Somer Wzn één zesde. De winst dan wel het verlies zullen volgens dezelfde verdeling worden genoten cq gedragen. 44)
Na het overlijden van zijn vader in 1877 richt hij samen met zijn broer Willem een vennootschap op waarbij de naam "Willem Somer en Zoon" gehandhaafd blijft. De oprichtingsakte passeerde op 9 oktober 1877. 45) Wat er met de vennootschap gebeurd is na het overlijden van zijn broer Willem in 1902 is niet bekend. Bernardus Jan blijft tot zijn dood onder de naam "Firma W. Somer en Zoon" reclame maken voor zijn collecteurschap.
In 1899 46) start hij een vennootschap onder firma met het doel het drijven van een commissie handel in effecten en wat verder tot het kassiers- en bankiersvak behoort. In 1902 wordt deze vennootschap ontbonden en ontstaat Somer en Co.
Hij is evenals zijn broer Willem een hartstochtelijk jager. Hij is onder andere in 1875 voor een jaar benoemd tot koning van de Jachtvereniging Diana. 47)
Hij had ook een eigen jachtterrein op het heideveld aan de Lonerstraatweg. Hij was ook een gedreven schutter en lid van de plaatselijke schietvereniging.
Bernardus Jan is vanaf het begin bestuurslid, penningmeester geweest van de in 1890 opgerichte Eerste Asser Zweminrichting aan het Anreperdiepje bij de Beilerweg. 48)
Hij was brandmeester bij de plaatselijke brandweer en is bestuurslid geweest van de Kamer van Navraag. 49)

Albertus Roelof Somer (1848-1911)

Albertus Roelof Somer is geboren op 09-10-1848 in Assen [bron: Geboorte akte Assen 1848 Nr. 112], zoon van Willem Somer en Geertruida Roelofs. Hij is gedoopt op 07-06-1849 in Assen [bron: Doopregister NH Kerk Assen]. Albertus is overleden op 24-06-1911 in Stadskanaal, 62 jaar oud [bron: Familieadvertenties CBG - Overlijdens advertentie Albertus R. Somer (24 juni 1911)2)]. houthandelaar.
Albertus trouwde, 29 jaar oud, op 27-05-1878 in Onstwedde [bron: Huwelijksakte nr. 37] met Henderika Spier, 26 jaar oud. Henderika is geboren op 07-10-1851 in Onstwedde, dochter van Harm Hindriks Spier en Hester Alberts Altona. Henderika is overleden op 27-02-1911 in Stadskanaal, 59 jaar oud [bron: Familieadvertenties CBG - Overlijdens advertentie Henderika Spier (27 februari 1911)].
Zij hadden drie kinderen.

Bij acte dato 21 oktober 1870 door het kantongerecht te Assen verleden en behoorlijk geregistreerd is door de heer Willem Somer Senior, gemeenteontvanger, wonende te Assen, aan zijnen minderjarige zoon Albertus Roelof Somer handligting verleend en hem daardoor toegekend de bevoegdheid tot de gehele ontvangst, de uitgaven van en de beschikking over alle zijne inkomsten, het deelnemen in eene fabriek, zijnde eene Houtzagerij en Koornmolen, benevens Handel in Bouwmaterialen, met verlof tot uitoefening van alle regten omschreven in de tweede alinea van artikel 484 van het Burgerlijk Wetboek. Waarvan openbare afkondiging, ter voldoening aan artikel 486 van het Burgerlijk Wetboek.

Albertus Roelof Somer stichtte met Hendrik Jan Landweer rond 1875 te Stadskanaal de stoomhoutzagerij en houthandel Firma Landweer en Somer. Hij was naast houthandelaar met de Stadskanaalster vervener Gerrit Kniphorst mededirecteur van de aardappelmeel- en sagofabriek "De Nijverheid" te Stadskanaal; samen met Landweer richtte hij in 1882 eveneens te Stadskanaal een turfstrooiselfabriek op. 50)
Hij was benoemd in de commissie die als opdracht had om over de vermoedelijke kosten van de aanleg van de stoom tramlijn tussen Stadskanaal en Assen te rapporteren. 51).
Op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1889 behoorde tot de bekroonden (zilver) Landweer en Somer, turfstrooisel te Stadskanaal. 52)
Op maandag 23 november 1903 des nam. 1 uur zullen in het hotel "Doppeg" van NAP te Stadskanaal, gemeente Onstwedde publiek worden verkocht:
Voor de Firma Landweer en Somer (A. R Somer):
8. De plaatsen Veen- en ondergrond nummers 13, 14 en 15 in het Alterveer, samen groot 11.57.20 hectare.
9. De noordelijke helft van de plaats nummer 24 aldaar groot 2.74.00 hectare.
10. De plaatsen nummers 25 en 26 aldaar, samen groot 11.41.40 hectare.
11. De zuidelijkste helft van de plaats nummer 27 aldaar, groot 3.10.50 hectare.
12. De plaatsen nummers 38 en 39 aldaar groot 15.77.00 hectare. De zwarte turf op bovengenoemde percelen te velde staande, moet door de koopers worden overgenomen.
13. Het recht van beklemming van de drie zuidelijkste Heemsteden van het vooraf van plaats no. 46 en van de noordelijkste Heemstede van het vooraf van plaats no. 47 noordkant Drouwernermond, samen groot 0.74.30 hectare.
14. Het erfpachtrecht van eene Heemstede met daarop staand Huis, aan de Molenwijk te Stadskanaal, gemeente Onstwedde, groot 0.14.10 hectare.
Alles te veilen in percelen.
Notarissen P. Engwirda en M. A. Vroom te Stadskanaal. 53)
Op maandag 23 november 1903 des nam. 1 uur zullen in het hotel "Doppeg" van NAP te Stadskanaal, gemeente Onstwedde publiek worden verkocht:
Voor de heren A. R. en dr. J. G. Somer:
De ondergrond van de plaatsen nummers 5 en 26 zuidkant Eerste Exloërmond, met Behuizinge en Brug, met 2 Heemsteden en daarop staand Huis voor plaats nummer 25, samen groot 30.00.20 hectare.
Voor de heer A. R. Somer:
3. Veengrond, genaamd Onland en Aaltiesmaat in den Weerdingermond, gemeenten Emmen en Odoorn.
4. Het erfpachtrecht van 2 Heemsteden met daarop staand huis aan het Stads - Terapelkanaal, nabij den Weerdingermond, groot 0.21.90 hectare.
Alles te veilen in percelen.
Notarissen P. Engwirda en M. A. Vroom te Stadskanaal. 54)

Henderika Somer (1837-1878)

Henderika Somer is geboren op 25-06-1837 in Assen, dochter van Willem Somer en Geertruid Roelofs. Zij is gedoopt op 03-09-1837 in Assen. Henderika is overleden op 17-08-1878 in Assen, 41 jaar oud.
Opmerkingen bij Henderika:
Te Rolde bestaat sinds enige tijd een naai - en breischool voor behoeftige meisjes. De school wil o.a. op deze wijze voorzien dat de meisjes in een dienst kunnen gaan. Tot nu toe kon door eigen krachten uit Rolde de school in stand worden gehouden. Maar door de toenemende armoede is er minder draagkracht voor de school en zijn de bijdragen afgenomen. Daarom is besloten tot een loterij. We vragen daarvoor met name hulp van hen in de aangrenzende gemeenten omdat die bekend zijn met de treurige gevolgen van de vreselijke ziekte die hier langdurig heerste. Wij hopen op inzending van prijzen en het kopen van loten. De loten kosten f 0,50 per stuk. F. Somer van der Sluis R. Homan, B. Veenkamp en A. Hommes allen te Rolde. Onder medewerking van: Henderika M. Somer en F. Westerdijk beide te Assen. 55)

Jantien Somer (1840-1920)

Jantien Somer is geboren op 9 juli 1840 in Assen, dochter van Willem Somer en Geertruid Roelofs. Zij is gedoopt op 6 september 1840 in Assen. Jantien is overleden op 12 juni 1920 in Assen, 79 jaar oud. Jantien trouwde, 37 jaar oud, op 29 april 1878 in Assen met Adriaan Griffijn, 39 jaar oud. Adriaan is geboren in 1839 in Hoorn, zoon van Arie Griffijn en Alida Hendrika Augustinus. Adriaan is overleden op 13 februari 1906 in Haarlem, 67 jaar oud. Hij is landmeter. Zij hadden geen kinderen.

Margine Elisabeth Somer (1846-1917)

Margine Elisabeth Somer, geboren op 24 december 1846 in Assen [bron: Geboorte akte Assen 1846 Nr. 146]. Zij is gedoopt op 1 augustus 1847 in Assen [bron: Doopregister NH Kerk Assen]. Bij de doop van Margine was de volgende getuige aanwezig: Margien Alberti (1787-1850). Margine is overleden op 9 oktober 1917 in Amsterdam, 70 jaar oud [bron: Overlijdens akte Amsterdam 1917 Nr. 11/93]. Margine trouwde, 24 jaar oud, op 20 september 1871 in Assen [bron: Huwelijksakte nr 57] met Johannes Delfgou, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 17 april 1845 in Amsterdam [bron: Gezinskaart Amsterdam, Johannes Delfgou (1845-1927)], zoon van Gerardus Jacobus Delfgou en Anthonia Johanna Last. Johannes is overleden op 11 juli 1927 in Amsterdam, 82 jaar oud [bron: Overlijdens akte Amsterdam 1927 Nr. 8/25]. Notitie bij Johannes: makelaar, wijnhandelaar. Zij hadden 5 kinderen.

Johannes Gerhard Somer (1853-1925)

Johannes Gerhard Somer is geboren op 20-05-1853 in Assen [bron: Geboorte akte Assen 1853 Nr. 61], zoon van Willem Somer en Geertruida Roelofs. Hij is gedoopt op 02-10-1853 in Assen [bron: Doopregister NH Kerk Assen]. Johannes is overleden op 17-12-1925 in Almelo, 72 jaar oud [bron: Overlijdens akte Almelo 1925 Nr. 281]. Hij is begraven op 21-12-1925 in Groningen. Hij was arts, oogarts.
Johannes Gerhard trouwde, 27 jaar oud, op 12 maart 1881 in Onstwedde met Alberdina Spier, 27 jaar oud. Alberdina is geboren op 1 september 1853 in Onstwedde, dochter van Harm Hindriks Spier en Hester Alberts Altona. Alberdina is overleden op 24 juni 1914 in Groningen, 60 jaar oud. Zij hadden één kind: Willem Herman Somer, geboren op 10 december 1881 in Stadskanaal. Willem Herman is overleden op 20 maart 1947 in Almelo, 65 jaar oud. Arts. Woonplaats Almelo.

Drents Archief PDAC 16 november 1903 Advertentie. Op maandag 23 november 1903 des nam. 1 uur zullen in het hotel "Doppeg" van NAP te Stadskanaal, gemeente Onstwedde publiek worden verkocht:
Voor de heren A. R. en dr. J. G. Somer:
De ondergrond van de plaatsen nummers 5 en 26 zuidkant Eerste Exloërmond, met Behuizinge en Brug, met 2 Heemsteden en daarop staand Huis voor plaats nummer 25, samen groot 30.00.20 hectare.
Alles te veilen in percelen.
Notarissen P. Engwirda en M. A. Vroom te Stadskanaal. 56)
Na de lagere school bezocht Johannes Gerhard het Gymnasium in 1866. Hij is een uitmuntende leerling geweest. In 1867 werd hij uit de 1e klasse der 2e afdeling van het Gymnasium bevorderd tot de 2e klasse en ontving een prijs. 57)
In 1868 werd hij uit de 1e klasse, 1e afdeling tot de 2e klasse bevorderd. 58) Bij de overgang in 1869 van de 2e klas naar de 3e klas ontvangt Johannes Gerhard opnieuw een prijs. 59)
In 1872 doet Gerhard Johannes openbaar examen aan het Gymnasium op 18 en 19 juli. Hij is daarbij uit de 5e klas bevorderd tot de academische lessen. 60)
Vervolgens gaat hij studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het propedeutisch examen omvat de vakken wiskunde, natuurkunde en filosofie. Hiervoor slaagt hij op 29 juni 1874.
Daarna volgt het doctoraalexamen aan de faculteit der Geneeskunde op 6 april 1879. Op 3 juli 1879 ontvangt hij een getuigschrift van de Geneeskundige Staatscommissie te Leiden dat hij met goed gevolg is geëxamineerd in het eerste gedeelte van het geneeskundig examen waardoor hij toegang krijgt tot het examen heel- en verloskunde. 61)
Dit examen legt hij met goed gevolg af op 5 mei 1880 in Amsterdam. De artsexamens zijn nu afgesloten en hij mag zich arts noemen. 62)
Hij rond zijn studie af door het schrijven van een proefschrift: "Bijdrage tot de casuistiek der gezwellen in de buikholte." Op 18 december 1880 wordt hem dan de doctorstitel verleend. 63)

foto foto1) De gegevens over de familie Somer zijn ontleend aan de door mij geschreven boeken. Te weten "Somer in het Drents archief 1700-1902", "Somer in het Drents archief 1902-1925" en "Somer in het Drents archief 1925-1976".
2)Voordat Wilhelmus van Uije Wzn. als fotograaf optrad was hij schilder en later tekenmeester. Dit laatste beroep gaf hij op bij de geboorteaangifte van zijn tweede zoon in augustus 1852. In 1863 begon hij samen met B. J. Somer een fotografisch atelier.
Willem van Uije Wzn was echter niet de eerste fotograaf in Assen. De bekende kunstschilder, portrettist en kaarslichtschilder en schilder van landschappen bij maanlicht, Petrus Kiers (1807-1875) komt van Amsterdam naar Assen en vestigt zich aldaar op 22 juli 1858 aan de Groningerstraat. In Assen woonde zijn zuster Henderika Margaretha Kiers (1811-1887) die gehuwd was met de zadelmaker Gerkes Somer (1806-1848). Ook woonde zijn broer de koperslager Abraham Kiers (1816-1902) in Assen. Een dochter van deze Abraham, Margaretha Catharina Kiers (1847-1917) trouwde met Johannes Everhardus Somer (1840-1913). Petrus Kiers kocht eind 1860 een woning aan de Kattegang in Assen. Die hij na een verbouwing o.a. in gebruik nam als foto atelier. Op 30 januari 1864 vertrok hij weer naar Amsterdam. De krant (PDAC 2 februari 1864 onder Assen) meldt dat "de heer Kiers als photograaf zijn arbeid onder ons heeft beëindigd en het atelier, dat zo vele keurige portretten van gewest- en stadsgenoten opleverde, is gesloten". 3) Provinciale Drentsche en Asser Courant (PDAC) 28 mei 1853. Advertentie.
4) NH Gemeente Assen. Ingekomen stukken bij de kerkenraad, 8 maart 1851.
5) Willem Somer stelt voor om aan de ouders de keuze te laten bij wie de kinderen, ongeacht of zij jongens of meisjes zijn, het catechetisch onderwijs genieten. De kerkenraad komt hem hierin, onder veel voorwaarden, tegemoet.
6) Stadsarchief Assen. Raadsvergadering van 14 november 1834.
7) Notaris mr. M. Homan Assen, akte 57, jaar 1835.
8) NH Gemeente Assen. Notulen kerkvoogden 1 maart 1835.
9) Stadsarchief Assen. Notulen B en W, 17 augustus 1857 no. 781.
10) PDAC 16 augustus 1839. Advertentie.
11) PDAC 31 mei 1842. Advertentie.
12) PDAC 24 november 1866. Advertentie.
13) Notaris jhr. mr. H. W. van Holthe tot Echten Assen, akte 223, jaar 1874.
14) PDAC 19 augustus 1836. Advertentie.
15) PDAC 20 juli 1841. Advertentie.
16) PDAC 22 juni 1872. Advertentie.
17) PDAC 2 april 1833. Blad 1.
18) PDAC 24 mei 1842. Onder Assen.
19) Stadsarchief Assen, Notulen B en W 1877 no. 591 en 621.
20) NH gemeente Assen. Notulen kerkvoogden en notabelen en bijlagen.
21) Notaris mr. H. van Lier Assen akte 261 en 278, jaar 1877.
22) PDAC 19 maart 1859 onder Assen.
23) PDAC 22 april 1907 onder Assen.
24) PDAC 30 mei 1916 onder Rolde.
25) NH gemeente Rolde. Notulen kerkenraad 1877-1883.
26) NH gemeente Rolde. Notulen kerkvoogdij 1897-1949. Notulen Kiescollege 1895-1947.
27) PDAC 15 mei 1905 onder Assen.
28) PDAC 26 juni 1896 onder Rolde.
29) PDAC 19 april 1904 onder Rolde en Notaris mr. K. L. Rambonnet Assen, akte 186, jaar 1904.
30) PDAC 20 november 1900 onder Rolde.
31) PDAC 2 februari 1904 onder Rolde.
32) Stadsarchief Assen. Bijlagen Notulen raadsvergaderingen 26 oktober 1877, en NH Provinciaal College van Toezicht. Verbalen.
33) Dienstdoende Schutterij Assen. Brievenboeken van de commandant.
34) PDAC 25 augustus 1869 onder Assen en andere kranteberichten.
35) PDAC 8 november 1896 onder Assen.
36) PDAC van 25 april 1896 onder Assen.
37) Gouverneur / Commissaris der Koningin 1814-1951. Verbalen 4 september 1890 no. 2326.
38) PDAC 13 maart 1874 onder Assen en vele andere kranteberichten.
39) PDAC 30 juli 1868 onder Assen en andere berichten.
40) PDAC 24 november 1868. Advertentie.
41) PDAC 1 juni 1878 onder Assen.
42) PDAC 20 oktober 1885 onder Assen.
43) PDAC 1 maart 1859. Advertentie.
44) Notaris jhr. mr. H. W. van Holthe tot Echten Assen akte 223, jaar 1874.
45) Notaris jhr. mr. H. W. van Holthe tot Echten Assen akte 298, jaar 1877.
46) Notaris mr. H. van Lier Assen akte 207, jaar 1899.
47) PDAC 5 oktober 1875 onder Assen.
48) PDAC 31 mei 1895 onder Assen.
49) PDAC 14 maart 1878 onder Assen en PDAC 12 december 1887 onder Assen.
50) Uit: 'Rond de Runde', door mr. drs. W. Visscher, isbn 90 72 457 536.
51) PDAC 27 augustus 1879 onder Assen.
52) PDAC 30 september 1889 onder Assen.
53) PDAC 16 november 1903 Advertentie.
54) PDAC 16 november 1903 Advertentie.
55) PDAC: 11 maart 1869 onder Ingezonden.
56) PDAC 16 november 1903 Advertentie.
57) PDAC 25 juli 1867 onder Assen.
58) PDAC 28 juli 1868 onder Assen.
59) PDAC 26 juli 1869 onder Assen.
60) PDAC 22 juli 1870 onder Assen.
61) PDAC 7 juli 1879 onder Assen.
62) PDAC 6 en 7 mei 1880 onder Assen.
63) PDAC 20 december 1880 onder Assen. Zie ook in het Drents archief: Somer, inventarisnummer 1 en 2.
HOME