Roelof Somer 1839-1909

Zijn werk

Ambtenaar

foto Roelof Somer wordt tot klerk 2e klasse benoemd bij de Gemeente Assen per 1 september 1861. Zijn salaris bedraagt f 300,00 per jaar. Hij werkte daarvoor bij Mr. J. E. Kniphorst notaris te Zuidlaren, daarna bij Mr. S. J. Oosting notaris te Emmen en vervolgens W. Somer, de gemeenteontvanger te Assen. Op 1 oktober 1862 volgt zijn benoeming tot 1e klerk.

Hij is ambitieus want in 1865 solliciteert hij naar de vacature van gemeente secretaris bij de gemeente Hoogeveen.1 In 1871 solliciteert hij bij het Provinciaal Gerechtshof in Assen naar de betrekking van deurwaarder. Hij staat daar als derde op de voordracht2 Vijftien maanden later solliciteert hij opnieuw als deurwaarder bij de Rechtbank maar nu met standplaats Meppel. Ook nu is hij derde van het opgemaakte drietal.3 Burgemeester en Wethouders van Assen hebben kennelijk gemerkt dat Roelof Somer kennelijk niet tevreden is mijn zijn functie bij de gemeente. Op voorstel van B en W. besluit de gemeenteraad in oktober 1872 zijn salaris met f 100,00 per jaar te verhogen.4

Vanaf 1872 fungeert Roelof Somer ook als loco secretaris bij afwezigheid van de secretaris. Wanneer hij commies en eerste commies geworden is is niet bekend.

Als ambtenaar is hij ook betrokken bij de oprichting van de Provinciale afdeling van de Bond van Gemeenteambtenaren. In 1902 wordt hij tijdens de algemene vergadering gekozen in het bestuur van de afdeling Drenthe van de Nederlandsche Bond van Gemeenteambtenaren.

Jubilea

Op 30 augustus 1886 herdenkt Roelof Somer dat hij 25 jaar geleden bij de gemeente is begonnen. Op 1 september 1901 herdenkt Roelof Somer dat hij 40 jaar geleden in dienst is getreden bij de gemeente Assen. Hieronder het verslag uit de krant.. "Onze stadsgenoot de heer R. Somer, 1e commies ter secretarie dezer gemeente, herdacht gisteren de dag, waarop hij voor 40 jaren als ambtenaar ter secretarie in dienst trad. Vele waren de bewijzen van belangstelling, die hij op dezen dag ontving. Zoo werd hem vanwege burgemeester en wethouders, de secretaris en de leden van de Gemeenteraad een prachtig gebeeldhouwde fauteuil vereerd, waarbij de burgemeester de heer M. A. D. Jolles, een korte toespraak tot den jubilaris richtte, welke getuigde van groote waardering voor de werkzaamheden van den heer Somer.

Ook van de zijde zijner collega's in dienst der gemeente ontving hij zeer fraaie cadeaux, terwijl de oud burgemeester van Assen, de heer W. A. baron van der Feltz, onder wie de heer Somer lange jaren werkte, van zijn ingenomenheid met dit jubileum blijk gaf in de vorm van een keurig zilveren rookstel met inscriptie.
Ook van particuliere zijde mocht de jubilaris tal van bewijzen van hoogachting ontvangen. Ongetwijfeld spreken wij ook namens zeer velen, wanneer wij de heer Somer toe wenschen dat hij nog vele jaren zijne krachten aan de gemeentelijke administratie zal mogen wijden."

Andere activiteiten

Roelof Somer was correspondent van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij, gevestigd te Woudsend, opgericht in 1816.

Roelof Somer was bestuurslid van de Liberale Kiesvereniging Assen.

De vereniging Volksonderwijs had over het hele land afdelingen zo ook in Assen. De vereniging had als belangrijkste doel het schoolverzuim tegen te gaan. Roelof Somer heeft zich actief ingezet voor deze vereniging. Hij was o.a. penningmeester.

De Hervormde gemeenten hebben een kerkenraad. Dit is een college van ouderlingen, diakenen en predikant(en) dat het toezicht heeft over een protestantse kerkelijke gemeente. In deze periode kent men de volgende organisatie structuur. Het kiescollege benoemt ouderlingen, diakenen en beroept predikanten. Leden worden gekozen door stemgerechtigde leden van de kerkenraad. De notabelen worden idem gekozen. Roelof Somer was meerdere malen lid van beide colleges.

Roelof Somer heeft ook bemoeienis gehad met de Dierentuin. Op de algemene vergadering van de vereniging Asser Dierentuin in 1883 wordt hij benoemd in de commissie tot het nazien van de boeken. In de Algemene vergadering van leden der vereniging "Asser Dierentuin" in december 1885 wordt Roelof Somer gekozen als bestuurslid. Ook mag hij met anderen de rekening en verantwoording over 1884 nazien. In 1887 wordt besloten de vereniging op te heffen.

In 1884 is Roelof Somer benoemd tot lid van advies of toezicht van de vereniging "Werkmanslust" Uit een bericht in 1888 blijk dat Roelof Somer bestuurslid en lid van advies van de Vereniging "Werkmanslust" is. Deze vereniging werd op 13 juli 1884 opgericht als werkliedenvereniging. Naderhand kwam de nadruk te liggen op het door de vereniging ingestelde ziekenfonds en geldelijk ondersteuningsfonds tijdens ziekte. De vereniging werd in 1945 opgeheven om op te gaan in de landelijke ziekenfondsorganisatie A. N. O. Z. te Utrecht.

Hij was van 1880 tot 1900 secretaris van de Kamer van Koophandel te Assen.

In 1905 schonk Roelof Somer aan het Rijksarchief in Drenthe het archief van de Co÷peratieve Bouwvereniging "Eigen Haard".

  1. Ontwerpstatuten van de bouwvereniging "Eigen Haard" te Assen; met naast geschreven aantekeningen over de aanneming er van ter ledenvergadering, zonder jaartal.
  2. Statuten van de co÷peratieve vereniging "Eigen Haard" tot het bouwen van woningen voor de werkende stand te Assen; gedrukt bij Willinge Gratama te Assen, zonder jaartal.
  3. Staten van de wekelijkse stortingen door de leden, 1879-1882
  4. Rekening-courantboek, 1879-1885
In dit archief, dat verre van compleet is, zit geen informatie van enig belang. Geen notulen bijvoorbeeld. Uit de statuten blijkt dat de vereniging als middelen voor het te bereiken doel uitgaat van bijdragen van de leden of belangstellenden en geldleningen.

Hij was jaren bestuurslid van deze vereniging. De vereniging stelt zich ten doel goed ingerichte woningen te bouwen voor de werkende stand en die aan leden in gebruik te geven op zodanige voorwaarden dat zij daarvan na een zeker aantal jaren de eigenaar worden.

Toelichting bij het huis hierboven. Dit was het huis van Roelof Somer. Het pand Beilerstraat 12 Assen is omstreeks 1870 gebouwd. In 1910 is een verbouwing uitgevoerd door architect de Vries in opdracht van de heer M. Alink, de schoonzoon van Roelof Somer. Alink heeft na het overlijden van Roelof Somer dit pand gekocht. Het kreeg er toen een verdieping bij. Het pand maakt deel uit van het beschermde stadsgezicht Assen. Het huis is opgetrokken in een stijl verwant aan de art nouveau. Het is een goed voorbeeld van vroeg twintigste-eeuwse woningbouw.


HOME