Hendrik Somer 1879-1950

Koperslager

Hendrik Somer Hij werkte als koperslager in het bedrijf van zijn vader Jan Somer. Na diens overlijden zette hij samen met zijn moeder de zaak voort. In oktober 1917 dient Hendrik Somer een verzoek tot een Hinderwetvergunning in bij Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Assen tot oprichting van een koper- en blikslagerij in het perceel gelegen aan de Vaart Z. Z. De verzoek wordt gegund. Hij verkoopt het bedrijf in mei 1920.

Organist en dirigent

Op 15 juli 1900 is het nieuwe orgel van de Hervormde kerk in Gasselternijveen door een feestrede van ds. G. Strating ingewijd. Er is echter direct geen bekwame organist te krijgen en op een vergadering van 13 juli 1900 wordt besloten voorlopig gebruik te maken van het aanbod van de heer Hendrik Somer uit Assen. De vergoeding voor Somer bedraagt f 75,00 per jaar. Hij blijft tot 1 januari 1901 in functie.

Hendrik Somer was ook dirigent van de Christelijke zangvereniging ‘t Sneeuwklokje. Er worden vaak zangconcoursen georganiseerd en Hendrik Somer doet met zijn koor hieraan ook nog al eens mee. Zo wordt er in het kader van Koninginnedag door de Oranje Commissie op 31 augustus 1910 een zangconcours gehouden van gemengde koren tussen 14 – 18 uur in het Stadsbosch bij de Oude Vijver. Meedoet o.a. de Christelijke zangvereniging 't Sneeuwklokje te Assen met als directeur de heer H. Somer. Totaal aantal deelnemers zal ongeveer 340 zijn.

50 jaar achter het orgel

Eervolle onderscheiding voor de heer Somer

"Er zullen ongetwijfeld in ons land niet veel organisten zijn, die kunnen bogen op een dergelijke staat van dienst", aldus sprak de burgemeester van Assen, mr. J. Bothenius Lohman tijdens de receptie, die gisteravond ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de heer H. Somer, organist bij de Ned. Hervormde Kapel, alhier gehouden werd. "Ook op andere plaatsen heeft dit merkwaardige feit de aandacht getrokken, zeide hij, en zo heeft het H. K. H. de Prinses Regentes behaagd, om u de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toe te kennen."
Het vernemen van deze eervolle onderscheiding, was getwijfeld voor de jubilaris wel het hoogtepunt van deze druk bezochte receptie, die gehouden werd in het catechisatie lokaal van de Ned. Hervormde Kapel. Gezeten te midden van enige familieleden en een grote hoeveelheid bloemstukken had de heer Somer diverse gelukwensen in ontvangst te nemen. Het was ds Diepersloot, die namens de gemeente als eerste spreker het woord voerde en erop wees, dat de functie van organist in zekere zin geen dankbare is, omdat men dikwijls aan kritiek bloot staat. Wanneer wij uw loopbaan zo beschouwen, zeide spreker, dan is daarvoor geen ander woord te vinden dan “trouw". Steeds hebt u de Kapel pro deo gediend, opgevat in de letterlijke zin van het woord, nl. voor God. Het is u een vreugde geweest te spelen, omdat u wist, de Gemeente des Heren te dienen. Tenslotte bood ds Diepersloot, namens de Kapelgemeente een bloemstuk en een enveloppe met inhoud aan.
Nadat vervolgens de burgemeester de reeds boven vermelde woorden had gesproken, zong men gezamenlijk Psa1m 150, 1e vers.
Hierna werd nog het woord gevoerd door dr H: van de Loos uit Haarlem, vroeger te Assen.
Tenslotte dankte een zoon, van de jubilaris, nl. de heer J. Somer uit Coevorden, voor de vele blijken van belangstelling, terwijl hij in het bijzonder zijn erkentelijkheid uitte jegens hen, die hun medewerking verleend hebben bij het toekennen van de koninklijke onderscheiding.

Overgenomen uit de Provinciale Drentse en Asser Courant van 16 juli 1948.

Verder was hij muziekonderwijzer en assuradeur.


HOME