Gerke Somer als musicus en dirigent

Inleiding

foto Sinds kort, aldus de Provinciale Drentse en Asser Courant krant van 17 februari 1885, bestaat in Assen de "Muziekvereniging" met als directeur de heer Runeman. Het orkest bestaat hoofdzakelijk uit strijkers. Kennelijk is de bezetting niet groot genoeg want in een advertentie van de "Muziekvereniging" heet het: "Muziekvereniging Assen", zij die zich nog wensen aan te melden als kunstlievend lid kunnen dit doen voor 25 februari 1886 bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit J. L. B. M. Dronrijp als president, J. A. Wever als secretaris en Joh. de Vries als penningmeester. De vereniging geeft op 6 maart 1886 een feestelijke vergadering in Bellevue voor haar leden.
Het wil echter niet vlotten met de Muziekvereniging". In haar huishoudelijke vergadering gehouden op zaterdag 17 december 1887 wordt het voorstel tot ontbinding aangenomen. Dit gebeurde niet eerder dan nadat een woord van dank was gebracht aan allen die de vereniging in haar pogen hebben gesteund, vooral ook aan de kunstlievende leden, die door het gevallen besluit ophouden kunstlievend lid te zijn.
Het merkwaardige doet zich dan voor dat staande die vergadering door de aanwezigen een nieuwe vereniging wordt opgericht. Nu onder de naam "Crescendo" die hetzelfde doel heeft als de opgeheven "Muziekvereniging".
"Crescendo" krijgt als directeur de heer J. Gorter. Deze vertrekt echter eind 1888. Na zijn vertrek wordt de heer J. J. van Duijn, die ook directeur is van het Asser Muziekcorps van de dienstdoende Schutterij, directeur bij "Crescendo". In een berichtje van 25 maart 1891 wordt gemeld dat de heer Jos Dado directeur wordt bij "Crescendo".
Naast "Crescendo" wordt in 1904 een Asser Symfonieorkest opgericht onder directie van de heer Helleman. De heer W. B. Helleman is onderkapelmeester van het Staf muziekcorps. In het bestuur zijn gekozen de heren A. Meijer voorzitter, J. Keizer secretaris, T. Manak penningmeester en de heer J. Ebels als commissaris. Van dit orkest wordt echter verder niets vernomen. Wel spelen boven genoemden ook in "Crescendo". In deze periode was ook reeds SMANKS actief. Zie foto.
Dit orkestje is opgericht door o.a. Bertus Cohen. Jan Krans, leraar aan de HBS, is directeur en voorzitter van de vereniging. Leden van SMANKS zijn o.a. Fré Bakker, de gebroeders Ewold, Thomas Bakker, Johannes van Houten (de architect), een zoon van dokter Bakker, van der Laan, zoon van de directeur van van Gend en Loos, Luis Marie Krans, zoon van Jan Krans en later de bekende kunstschilder en een vriend van Leendert van Aalst. Een aantal van deze leden speelden ook in "Crescendo". De muziek van Waldteufel en Strausz was favoriet.

Het Asser Muziekcorps - de Schutterij muziek

foto In een krant van 1886 staat het volgende bericht: "Dat er onder onze jongelieden nog wel lust bestaat om bij het Asser Muziekcorps geplaatst te worden kan blijken uit de omstandigheid, dat zich voor 5 plaatsen als élève 20 sollicitanten hebben opgegeven." In de notulen van het Asser Muziekcorps wordt daarover vermeld: "In het najaar werden jongelieden opgeroepen, die genegen waren een blaasinstrument te leren bespelen en zich later aan het korps te verbinden. Een twintigtal meldde zich aan. Na het houden van een examen werden aangenomen: Johannes Ebels - horlogemaker; De Fienne - sigarenmaker; Gerke Somer - koperslager; Berend Smit - klerk; Jacob van Dijk - bakker; Johannes Zetzs - smid; Karel Smit - sigarenmaker; Eelke van Houten - timmerman; Hendrik Kommel - timmerman en Antonie Hellendoorn - verver. B. Smit en J. van Dijk bleven spoedig weg van de repetities."
In 1887 gaat Gerke Somer als leerling spelen bij het Asser Muziekcorps. Een jaar later wordt hij bevorderd tot muzikant derde klas.
In een aantal aanwezige bezoldigingslijsten wordt zijn naam genoemd in verband met het optreden van het korps op 13 mei 1889 tijdens een Soiree wegens het 40 jarig regeringsjubileum van Z. M. Willem III. Hij ontvangt als muzikant 3e klas voor die avond f 0,75. Uit de bezoldigingslijst bleek tevens dat naast de kapelmeester het korps bestaat uit 18 gekwalificeerde muzikanten en 4 leerlingen.
De bevordering van Gerke Somer tot muzikant derde klas is kennelijk een aantal collega's in het verkeerde keelgat geschoten. Hun reactie was overigens wel wat aan de late kant.
Zij schrijven aan de directie om in overweging te nemen dat ruim twee jaar geleden tien nieuwe leerlingen zijn aangenomen bij het korps en dat daarvan nog vier zijn overgebleven. Eén van die vier is Gerke Somer en hij werd vorig jaar bevorderd tot muzikant derde klas. Dat vinden zij zeer onaangenaam en dat hen dat zeer ontmoedigd heeft behoeft toch niet gezegd te worden, temeer daar zij de reden niet kunnen begrijpen. Mocht Somer soms iets vlugger zijn in de muziek, wij doen toch ook onze plicht en zijn ook vlijtig. En zij verzoeken daarom ook bevorderd te worden. De scribenten zijn de heren E. van Houten , A. Hellendoorn en J. F. A. Zetz. Zij hopen op een gunstige beslissing.
In oktober van hetzelfde jaar schrijft Gerke Somer een brief aan het Bestuur van het Asser Muziekcorps waarin hij ontslag vraagt. Zie de brief hiervoor.
Deze ontslagaanvraag wordt behandeld in de directievergadering van 7 januari 1890. De directie bestaat uit de heren G. P. Cool, voorzitter, J. W. Küller, penningmeester en M. U. Gratama, secretaris. De tekst van de notulen luidt: "Aan de orde is de ontslagaanvraag van de muzikant derde klas G. Somer. De kapelmeester geeft enige inlichtingen, volgens hem is het dwingen van Somer en meent deze, dat hij te weinig verdient. De kapelmeester adviseert het ontslag te verlenen, al zou hij onder andere omstandigheden Somer wel als muzikant willen behouden.
Somer daartoe van tevoren uitgenodigd, verschijnt nu ter vergadering en geeft als reden voor zijn aanvraag, dat er in het korps geen vooruitgang is. Hij leert zijns inziens niet veel en is te veel gebonden. Een grief van hem is, dat hij het kistje van de kapelmeester heeft moeten dragen, wat anders het werk van de leerlingen is. De voorzitter brengt hem onder het oog dat het bezwaar van het kistje dragen is opgeheven. Op de vraag of hij bij zijn ontslagaanvraag blijft, antwoordt Somer bevestigend, waarop de voorzitter zegt dat de directie nader een besluit zal nemen en Somer de vergadering verlaat.
Besloten wordt daarop de muzikant G. Somer met ingang van 1 januari 1890 eervol ontslag te verlenen en aan de leerling Marrée op te dragen zich met het kistje van de kapelmeester te belasten en hem daarvoor f 5,00 toelage te geven. Op advies van de kapelmeester worden de leerlingen E. van Houten, A. Hellendoorn en J. F. A. Zets tot muzikanten derde klas bevorderd."
Merkwaardig aan deze gang van zaken is wel dat na het ontslag van Gerke Somer drie leerlingen benoemd worden tot muzikant derde klas en nog wel zijn duidelijk jaloerse collega's. Te verwachten was dat ter vervulling van de ontstane vacature één van de leerlingen werd benoemd. Te meer daar de regel bij het Korps is dat bij vervulling van een vacature met meerdere kandidaten er geloot wordt wie de vacature zal vervullen.

Crescendo

Wie is toch die Gerke Somer. Hij is de oudst geboren zoon uit het gezin van Jan Somer, de meester koperslager en zijn vrouw Johanna Jacoba van Barrelo. Jan Somer had een bloeiend bedrijf aan de Nieuwe Huizen. Ook werd hij tegen het eind van zijn leven eigenaar van de gasfabriek in Coevorden.
Gerke is geboren in Assen in het jaar 1872. Het jaar waarin ook Piet Mondriaan de kunstschilder is geboren en de Italiaanse componist Lorenzo Perosi. Het is het jaar waarin het tijdperk Thorbecke is afgesloten en waarin de Rijks Universiteit Groningen als eerste Nederlandse Universiteit een vrouw toelaat: Aletta Jacobs.
Gerke Somer was een uitermate musikaal begaafd autodidact die verschillende instrumenten bespeelde. Zijn tweede zoon Louis Henri Somer werd later een groot violist. Gerke Somer was echter niet voorbestemd om musicus te worden. Hij moest zijn vader opvolgen als koperslager. En koperslager werd hij. Hij begon echter een zaak voor zichzelf en een broer van hem Hendrik Somer, o.a. organist van de Kapel, volgde zijn vader op in de zaak.

Wat hij op muzikaal gebied gedaan heeft na zijn ontslagname in 1890 bij de Schutterijmuziek is niet bekend. Hij duikt echter weer op in april 1895 als dirigent van de muziekvereniging "Crescendo".
Hieronder laat ik het verslag volgen van het eerste optreden van Gerke Somer als dirigent van de muziekvereniging "Crescendo". Hij was toen net 23 jaar geworden. 'Het publiek, dat Zaterdagavond in het café "Bellevue" alhier het concert der muziekvereniging "Crescendo" bijwoonde, waardeerde, naar de krachtige toejuichingen te oordelen, de uitvoering van een tiental nummers ten volle. En terecht, want over het geheel gaf het concert, door de leden der vereniging - voor het merendeel dilettanten, die zich zelf hebben gevormd - aan de kunstlievende leden aangeboden, het bewijs, dat de vereniging haar naam eer aandoet. Deze eerste uitvoering onder den nieuwen directeur, den heer G. Somer, is goed van stapel gelopen. De directeur die evengoed de dirigeerstok zwaait als hij verschillende instrumenten bespeelt, gaf blijken, dat zijn muzikaal gevoel uitnemend ontwikkeld is; de nuancering was uitstekend, de crescendo's, fortissimo's en pianissimo's kwamen goed tot hun recht. Een onmiddellijk gevo1g van de goede leiding was, dat de nummers met entrain werden uitgevoerd.
Hoewel ook van verschillende andere nummers een herhaling werd gegeven na krachtige uitingen van bijval, verdienen bijzondere vermelding "Brantchor aus der Lohengrin", een arrangement van den begaafden directeur, en "Singvögelchen", waarin de solopartij voor piccolo op verdienstelijke wijze door dan heer Oldenziel werd gegeven. Beiden, de directeur en de solist, hadden veel succes van hun werk. Na afloop van het concert had een bal plaats, waarbij de heer B. Cohen de functie van balletmeester vervulde.
Aan het slot van dit verslag nog een enkele opmerking. Zoals wij zeiden bestaat de vereniging "Crescendo" uit dilettanten, die met ijver en toewijding de muziek beoefenen en, zoals gebleken is met verrassend resultaat. Hoewel de goede leiding, van de verschillende opeenvolgende directeuren waarderende menen wij, dat het wenselijk zoude zijn, indien iemand, die een bepaalde opleiding als musicus heeft genoten, aan het hoofd der vereniging stond en de leden volgens bepaalde regelen in een bepaalde richting zoude voorgaan, opdat de vereniging ook volkomen aan de eisen, welke muziekkenners en niet alleen muziekliefhebbers stellen, mocht kunnen voldoen. Dan zou zij met de krachten, waarover zij beschikt, na verloop van tijd een der voornaamste onder de verenigingen alhier, welke zich op het gebied der muziek bewegen, kunnen worden."

foto Het is tijd om de musici van deze vereniging voor te stellen. Op de foto -links- staan de volgende personen. De opsomming gaat steeds van links naar rechts.
Bovenste rij: M. Nathans, violist; George Nicolaas Manak, violist: geboren Assen 15 januari 1886; Hilbertus Jan Runeman, violist: geboren Assen 24 april 1889; Anthonie Hakkert, violist, geboren Assen 7 februari 1889.
Staande rij: Jan van Houten, bassist: geboren Assen 7 mei 1875; Bakker, fluitist; Albertus Runeman, fluitist: geboren Assen 1857, boekhouder; Jan Kornelis Keizer, alt violist: geboren Assen 6 maart 1867, onderwijzer; Johannes van Houten, trombonist: geboren Assen 25 juli 1867; Frans Keizer, trompettist: geboren Assen 12 juli 1867; Antonie Hakkert, kleine trom: geboren Assen, 9 juli 1872, timmerman; Lubbert Bakker, grote trom: geboren Assen, 29 januari 1874.
Zittend: Thomas Ewold, violist; Sallie Cohen, violist; Tyme Manak, violist: geboren Smilde 19 januari 1855, huisschilder; Gerke Somer, dirigent: geboren Assen 22 maart 1872; Albertus Meijer, althoorn; W. de Vries, violist; Frank, violist.

Activiteiten van Gerke Somer en Crescendo

Hieronder een opgaaf van de activiteiten en recensies over Gerke Somer en Crescendo die ik in de Provinciale Drentsche en Asser Courant gevonden heb.

Datum
Advertenties en of recensies
03 12 1895 Zaterdagavond l.l. een concert voor de leden in de zaal van 't café Bellevue. Het programma bestaat uit een tiental met smaak gekozen nummers en werd met entrain uitgevoerd, dankzij de uitstekende leiding van de directeur de heer
G. Somer. De "Gavotte" voor de pauze uitgezonderd, voldeden alle nummers uitmuntend. De best geslaagde nummers zijn de eerste mars na de pauze, de beide walsen en het slotnummer van het programma, de "Frühlings quadrille". Kritiekpunt is dat er niet één of ander solonummer op het programma stond. Dat is de laatste jaren wel zo de gewoonte en de vereniging heeft musici die in het genre van fluit of klarinet solo's iets extras kunnen geven.
17 09 1896 Zaterdagavond op de zaal van den heer W. van Houten een vergadering van de muziekvereniging `Crescendo`. Gekozen tot voorzitter de heren A. Meijer en van Sutherland. Tot penningmeester en tot directeur werden benoemd respectievelijke de heren Manak en G. Somer. Besloten werd de eerstvolgende repetitie te houden op zaterdag 19 september a.s.
21 03 1898 De muziekvereniging "Crescendo" geeft a.s. zaterdag haar tweede jaarlijkse uitvoering. Dankzij de belangeloze toewijding en deskundige leiding van de dirigent de heer G. Somer, kan het strijkorkest voldoen aan de strengste eisen die men aan een dilettanten vereniging mag stellen. Crescendo handhaaft haar naam, het gehalte van het repertoire wordt gaande weg beter. Was het program vroeger slechts een aaneenschakeling van marsen, polkas walsen enz., nu staan er zelfs 2 ouvertures, 1 parafrase en 1 solonummer op. Een bewijs dat de vereniging over goede krachten beschikt.
29 03 1898 Ondanks het slechte weer was de zaal van het café "Bellevue" j.l. zaterdagavond goed bezet met belangstellenden in het Crescendo concert. Opnieuw toonde het muziekgezelschap uitstekend berekend te zijn voor de uitvoering van een flink program. De "Crescendo" mars waarmee geopend werd, liet niet na terstond een krachtige indruk te maken, een indruk die bij de uitvoering van de overige nummers nog meer bevestigd werd. Bijzonder schoon was de concertouverture "Heimath, Süsse Heimath", het glans nummer van het programma. Eveneens dient genoemd te worden het Thema met Variaties voor cornet à piston, waarbij de pistonist blijk gaf verbazend vlug op zijn instrument te zijn.
Kan ons oordeel over het algemeen zeer gunstig zijn, toch willen we niet verzwijgen, dat no. 8 "Künstlerleben" walser van Strauss, een ongelukkige keuze moet worden genoemd. Dat nummer stelt blijkbaar aan de eerste viool zulke hoge eisen, dat men violist van erkende bekwaamheid moet zijn om dergelijke muziek tot haar recht te laten komen.
Overigens verdient "Crescendo" met haar ijverige en bekwame dirigent, de heer G. Somer niets dan lof voor het genot, ons zaterdag geschonken.
10 04 1900 Zaterdagavond j.l. gaf de muziekvereniging "Crescendo" haar tweede jaarlijkse concert in 't café "Bellevue". Uitgevoerd werden een negental nummers, waaronder een duo van twee violen door de heren Ewold en Runeman jr., een concert polka voor piston met orkest begeleiding door de heer F. Keizer en een solo voor klarinet door de heer Runneman jr. met accompagnement van piano. De solisten gaven blijk van ernstige studie van hun partijen te hebben gemaakt, zodat de vertolking der motieven goed tot haar recht kwam.
De bijvalsbetuigingen van het aanwezige publiek waren dan ook alleszins verdiend. Van de nummers voor koor, die fris en met gloed ten gehore werden gebracht noemen we in het bijzonder Cavatine uit de Opera "Maria Stuart" en het guitige "Narrenspossen", rijk aan muzikale verassingen.
Om kort te gaan, de "Crescendo" uitvoering heeft de leden en hun introducés opnieuw een genotvolle avond bezorgd en bewezen dat de directeur, de heer G. Somer, de man is aan wie de leiding der vereniging ten volle is toevertrouwd.
13 12 1902 Crescendo geeft onder leiding van den directeur G. Somer een concert in het Café Bellevue en zal populaire muzieknummers van Eilenberg, Munkelt en Wallace ten uitvoer brengen, die ook nu met genoegen zullen worden gehoord, opwekkend als zij zijn, terwijl ze onder het bereik van ieder muzikaal gehoor liggen.
Er zal een piston solo voorgedragen worden en een balprogramma volgt op het muziekprogramma.

Hierna wordt van Crescendo niets meer vernomen.

Het einde van het Asser Muziekcorps - Schutterij muziek

Na veel strubbelingen binnen de vereniging wordt op de algemene vergadering van 28 maart 1905 van het Asser Muziekcorps - Schutterij muziek met algemene stemmen besloten de vereniging op te heffen. De krant schrijft:" Zo is dan het Asser Muziekcorps ma een zestig jarig bestaan eindelijk opgeheven".
Het jaarverslag op deze avond behandeld en vastgesteld bevat de dankbetuiging aan het gemeentebestuur, de donateurs en de leden voor de jarenlange genoten subsidies en bijdragen. De kapelmeester J. H. D. van Lent wordt eervol ontslag verleend met ingang van 1 januari 1905 onder dankbetuiging voor de bewezen diensten. Ook worden de muzikanten met ingang van 1 januari 1905 eervol ontheven van hun functie.

Er ligt een schrijven van de muzikant A. Meijer , namens de muzikanten om de instrumenten, de muziek en de lessenaars af te staan aan het nieuw op te richten Asser Muziekkorps. Hierop wordt gunstig beslist met dien verstande dat deze het eigendom blijven van de op te richten vereniging onder waarborgen naar genoegen der huidige directie.
Vervolgens schrijft het bestuur van de nieuw opgerichte vereniging "Asser Muziekkorps" aan de directie van de Schutterijmuziek dat "naar aanleiding van het besluit genomen in uw vergadering van 28 maart 1905 hebben wij de eer u kennis te geven dat in de gisteren 30 maart gehouden vergadering van muzikanten is opgericht een muziekvereniging onder de naam Asser Muziekkorps .... en dat zo spoedig mogelijk een goed musicus als directeur voor de vereniging zal worden gezocht."
Dan een kort briefje van de secretaris van de nieuwe vereniging gedateerd Assen 9 april 1905 en gericht aan de directie van de oude vereniging met de vraag "daar wij morgenavond repetitie hebben en naar alle waarschijnlijkheid de heer G. Somer de leiding op zich neemt, verzoeken wij u vriendelijk ons een paar nummers muziek te geven." En zo werd Gerke Somer in 1905 directeur van de nieuwe vereniging het "Asser Muziekkorps".

Het nieuwe Asser Muziekkorps

foto

Hierboven het Asser Muziekkorps. Jaartal onbekend. Een belangrijk verschil is de samenstelling in relatie tot de te bespelen instrumenten. De strijkers die "Crescendo" kende zijn verdwenen. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor de te spelen muziek. Het Asser Muziekkorps is duidelijk een fanfareorkest.
Ook een verschil is dat de muzikanten geüniformeerd zijn. Op deze wijze is men de formule van het oorspronkelijke Asser Muziekcorps - Schutterij muziek trouw gebleven.

Aktiviteiten van Gerke Somer en het Asser Muziekkorps

Hieronder een opgaaf van de activiteiten en recensies over Gerke Somer en het Asser Muziekkorps die ik in de Provinciale Drentsche en Asser Courant gevonden heb.

Datum
Advertenties en of recensies
03 12 1895 Zaterdagavond l.l. een concert voor de leden in de zaal van 't café Bellevue. Het programma bestaat uit een tiental met smaak gekozen nummers en werd met entrain uitgevoerd, dankzij de uitstekende leiding van de directeur de heer
G. Somer. De "Gavotte" voor de pauze uitgezonderd, voldeden alle nummers uitmuntend. De best geslaagde nummers zijn de eerste mars na de pauze, de beide walsen en het slotnummer van het programma, de "Frühlings quadrille". Kritiekpunt is dat er niet één of ander solonummer op het programma stond. Dat is de laatste jaren wel zo de gewoonte en de vereniging heeft musici die in het genre van fluit of klarinet solo's iets extras kunnen geven.
29 05 1905 Stadsgenoten!
Naar aanleiding van de opheffing der dienstdoende schutterij te deze stede en het raadsbesluit tot intrekking der subsidie voor het Asser Muziekkorps met toekenning van wachtgeld aan de kapelmeester, is op voorstel van het bestuur van genoemde vereniging besloten tot ontbinding van het Asser Muziekkorps. Dat de muzikanten de loop der zaken betreuren behoeft zeker geen betoog.
Daarom hebben de muzikanten besloten tot oprichting van een nieuwe vereniging onder de naam van Asser Muziekkorps. Met de leiding heeft zich welwillend de heer G. Somer belast, terwijl de medewerking van alle oud leden is verzekerd.
Moge het Asser Muziekkorps daarvoor de steun ontvangen van de Asser ingezetenen die volgens een advertentie in dit nummer, binnenkort zal worden ingeroepen.
Hoogachtend het bestuur van het Asser Muziekkorps,
A. Meijer, President,
A. Hakkert, Secretaris,
P. Hummelen, Secretaris Penningmeester.
29 05 1905 Binnenkort zal de nieuwe vereniging "Asser Muziekkorps" een lijst laten circuleren voor jaarlijkse bijdragen van minimaal f 1,00 of f 3,00 waarvoor de leden en huisgenoten minstens 2 concerten per jaar zullen worden aangeboden.
Het bestuur van het Asser Muziekkorps.
16 06 1905 De N. O. L. S. (Noord Ooster Locaal Spoorweg) of kortweg de Noord Ooster is een practisch bedrijf en als zodanig ging de opening der lijn hedenochtend zonder drukte en kalm in zijn werk. Een fanfare corps kwam vanwege 'Vreemdelingenverkeer' de opening wat opvrolijken, een goed geslaagde poging om wat hartelijk te doen bij de komst van de 'langverwachte'.
Het corps, ontstaan uit het verdwenen Schutterij orkest, maakt onder leiding van de heer G. Somer, een goede indruk. Het is naar we menen de eerste maal dat het zich in 't publiek laat horen.
22 08 1905 Het concert voor leden en introducés, door het Asser Muziekkorps onder leiding van de heer G. Somer, gisteravond in 't café Bellevue gegeven, was, het niet zeer gunstige weer in aanmerking genomen, goed bezocht.
Het 10-tal nummers werd correct en zuiver uitgevoerd. Er werd frisse en opgewekte muziek gegeven. Aan het einde van elk nummer werd door de toehoorders krachtig geapplaudisseerd. In het bijzonder de beide walsen en nummer 9 van het programma, een fragment uit de operette 'Der Freischutz', verwierven veel bijval.
De heer Somer komt alle lof toe voor zijn leiding. Het corps met zijn flinke leider heeft reden om over het eerste concert tevreden te zijn. Na afloop daarvan volgde bal, waarvoor veel animo bestond en dat om twee uur eindigde.
18 05 1906 Blijkens een heden in ons blad opgenomen advertentie biedt het "Asser Muziekkorps" ten einde den band tusschen leden en corps te versterken, zondag 20 mei haren leden een concert in het café Bellevue van Mej. de Wed. Tijs aan.
Afgaande op de gunstige beoordeling, die aan een vorig concert, door genoemd corps gegeven, van de zijde der leden mocht ten deel vallen, sporen we de leden aan om het concert bij te wonen en hen die belangstellen in de vereeniging, om het corps te steunen door als lid toe te treden.
Onder leiding van den ijverigen dirigent, den heer G. Somer, is er deze winter geregeld en flink gestudeerd en te verwachten is dat de werkende leden alle kracht zullen inspannen om den gunstigen indruk bij hun eerste optreden gevestigd, nog te versterken.
Is echter afgelast vanwege het slechte weer. En wordt nu gehouden op Hemelvaartsdag.
26 05 1906 n den tuin van het café Bellevue werd gisteravond het, den vorigen Zondag wegens 't ongunstige weder, uitgestelde concert gegeven door de leden van het Asser Muziekkorps.
Een frissche zomeravond na een warmen dag en dan onder den heerlijken boschjes, die ons koelte toewuiven, naar goede muziek te luisteren, is een waar genot.
Daarom was het jammer dat niet meerderen gekomen waren om ook daarvan te genieten, want de muziek, de avond, kortom alles was het ten volle waard.
De dirigent, de heer G. Somer en den leden der vereeniging komt alle lof toe voor de goed geslaagde uitvoering, want er werd inderdaad muziek ten beste gegeven die gehoord mocht worden.
Met dit concert is de zomerserie der muziekuitvoeringen, die te Assen geen onbelangrijk deel der genoegens uitmaken, goed ingezet.
Het is dan ook te hopen dat de vereeniging niet te lang wacht met het aanbieden der volgende concerten.
Zo veel te meer viel deze uitvoering in den smaak, doordat zij besloten werd met een Bal, waarbij (al is de zomer nu eenmaal meer een jaargetijde om naar dergelijke dingen te zien dan aan deel te nemen) velen hun hart aan dansen ophaalden.
Het niet zeer talrijke publiek heeft zich werkelijk geamuseerd en de vereeniging kan dan ook met trots op den avond terugzien.
11 07 1906 Het Asser Muziekkorps aan het hoofd van een optocht met tweehonderd leden van de algemene Vergadering der Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, welke te Groningen gehouden wordt, op weg naar de Buitensociëteit en vandaar naar het restaurant van den heer Gramsma. In de grote zaal van het Concerthuis namen zij deel aan het diner geleverd door bovengenoemde restaurateur en in een opgewekte stemming ging het tegen halfelf naar het station om met den extra trein van 10.35 uur weer naar Groningen te vertrekken.
03 08 1906 In het kader van de viering van den Koningin Moeder verjaardag vond door de goede zorgen der Vereniging voor Volksvermaak van 12½ tot 1½ uur op de Markt een volksconcert plaats, gegeven door het Asser Muziekkorps, dirigent de heer G. Somer.
04 08 1906 De feesten van onze Vereniging voor Volksvermaken zijn geëindigd zoals ze begonnen zijn, onder grote belangstelling van het publiek dat met groot genoegen daaraan deelnam.
In dit verband komt ook een woord van lof toe aan het Asser Muziekkorps onder leiding van den heer G. Somer, dat het publiek den gehelen dag aangenaam heeft beziggehouden.
29 08 1906 Volgens het thans voor de feestviering van Koninginnedag vastgestelde programma zal o.a. van 9-11 's avonds een grote openluchtvoorstelling op de Markt plaatsvinden en een volksconcert van het Asser Muziekkorps.
03 09 1906 Vervolg verslag Feesten Koninginnedag" Eindelijk na lang wachten, verscheen op het doek het portret van H.M. Koningin Wilhelmina, dat met een hoera werd begroet, terwijl het Asser Muziekkorps, dirigent de heer G. Somer, het "Wilhelmus" inzette.
05 09 1906 De vereniging "Harmonie" organiseert een concert op Zondag 9 september aanvang 2 uur te geven door het Asser Muziekkorps. Directeur: de Heer G. SOMER
Kinderen onder de 12 jaar vrij entree.
17 11 1906 Het Asser Muziekkorps heeft onlangs zijn jaarlijkse vergadering gehouden. Na een hartelijk woord van welkom door de voorzitter werd door den secretaris een overzicht gegeven over het afgelopen verenigingsjaar. Met genoegen kon op het toenemend aantal leden worden gewezen en benadrukte men dat 1906 de vereniging ruim 300 gulden meer in kas had gebracht voor de gegeven concerten dan het jaar ervoor. Het bestuur werd herkozen en dank gebracht voor zijn diensten.
Vervolgens nam de voorzitter het woord om de directeur, de heer G. Somer, een welgemeend dank te zeggen voor zijn uitstekende leiding en noemde het een voorrecht een directeur te hebben, die de nodige bekwaamheid bezit en alle leden op vriendschappelijke wijze aan zich weet te binden, waarop hij namens de vereniging, de heer Somer als blijk van erkentelijkheid een klein souvenir aanbood en de wens uitsprak, dat hij nog vele jaren als directeur aan het hoofd van een bloeiend Asser Muziekkorps mocht zijn. De heer Somer dankte daarna voor de hartelijke woorden en het cadeau en zei dat hij graag zijne beste krachten ook verder aan de vereniging zal wijden. Waarop applaus volgde. In de volgende bespreking werd vooral aangedrongen om te proberen jonge mensen op te wekken als muzikant lid te worden. Hierna sloot de voorzitter de vergadering.
17 11 1906 Het Asser Muziekkorps geeft op zondag 18 november in 't Café Bellevue een concert voor haar leden en huisgenoten. Zij die nog lid wensen te worden kunnen zich aanmelden bij het Bestuur. Tevens introductie mogelijk bij de leden en aan de zaal.
19 01 1907 Door de onverwacht invallende vorst is het ijs weer betrouwbaar. IJsclub Voorwaarts was gereed om het schaatsrijdende publiek op haar prachtige baan te ontvangen. Donderdagavond was het ijsfeest met muziek, verlichting, vuurwerk en gisteravond ook. Opnieuw werd met muziek afgemarcheerd van het centrum der stad, de Brink, naar de ijsbaan, achter de kazernes, een lange tocht, die echter door de muziek van het Asser Muziekkorps tot een zeer aangename wandeling werd. In dichte drommen volgden de rijdsters en rijders de vrolijke tonen; de baan die in uitstekende conditie verkeerde was dan ook zeer druk bezocht.
19 01 1907 Het Asser Muziekkorps heeft onlangs zijn jaarlijkse vergadering gehouden. Na een hartelijk woord van welkom door de voorzitter werd door den secretaris een overzicht gegeven over het afgelopen verenigingsjaar. Met genoegen kon op het toenemend aantal leden worden gewezen en benadrukte men dat 1906 de vereniging ruim 300 gulden meer in kas had gebracht voor de gegeven concerten dan het jaar ervoor. Het bestuur werd herkozen en dank gebracht voor zijn diensten. Vervolgens nam de voorzitter het woord om de directeur, de heer G. Somer, een welgemeend dank te zeggen voor zijn uitstekende leiding en noemde het een voorrecht een directeur te hebben, die de nodige bekwaamheid bezit en alle leden op vriendschappelijke wijze aan zich weet te binden, waarop hij namens de vereniging, de heer Somer als blijk van erkentelijkheid een klein souvenir aanbood en de wens uitsprak, dat hij nog vele jaren als directeur aan het hoofd van een bloeiend Asser Muziekkorps mocht zijn. De heer Somer dankte daarna voor de hartelijke woorden en het cadeau en zei dat hij graag zijne beste krachten ook verder aan de vereniging zal wijden. Waarop applaus volgde. In de volgende bespreking werd vooral aangedrongen om te proberen jonge mensen op te wekken als muzikant lid te worden. Hierna sloot de voorzitter de vergadering.
29 01 1907 Door de onverwacht invallende vorst is het ijs weer betrouwbaar. IJsclub Voorwaarts was gereed om het schaatsrijdende publiek op haar prachtige baan te ontvangen. Donderdagavond was het ijsfeest met muziek, verlichting, vuurwerk en gisteravond ook. Opnieuw werd met muziek afgemarcheerd van het centrum der stad, de Brink, naar de ijsbaan, achter de kazernes, een lange tocht, die echter door de muziek van het Asser Muziekkorps tot een zeer aangename wandeling werd. In dichte drommen volgden de rijdsters en rijders de vrolijke tonen; de baan die in uitstekende conditie verkeerde was dan ook zeer druk bezocht.
23 05 1907 Groot Concert op zondag 26 mei a.s. in de tuin van Hotel "Braams" te Gieten te geven door het Asser Muziekkorps sterk 24 personen. Directeur: De heer SOMER na afloop bal champêtre in de met Acetyleengas verlichten Tuin. Entree 25 cent. J. RIJNBERG
20 06 1907 Tweede Zomer Concert op zondag 23 juni e.k. in de tuin van Hotel "Braams" te Gieten te geven door het Asser Muziekkorps Directeur: De heer SOMER. Na afloop bal champêtre in de met Acetyleengas verlichten Tuin. Hengelo 's bier op ijs - Ruime bergplaats voor fietsen onder strenge controle. Aanvang 3 uur Entree 25 cent. J. RIJNBERG
24 07 1907 In de grote tuin bij Hotel "Braams" van den heer J. Rijnberg te Gieten werd zondagmiddag - en avond een concert gegeven door het Asser Muziekkorps, dirigent de heer G. Somer.
Uit de hele omtrek waren mensen naar het vriendelijke Gieten gekomen om van dit derde tuinconcert te genieten.
06 08 1907 De tuin van het café "Bellevue" was gisteravond goed bezet. Er werd een concert gegeven door het Asser Muziekkorps voor de leden van de vereniging "Harmonie". Het was bijna een jaar geleden dat het korps, onder leiding van de heer G. Somer, voor de "Harmonie" leden optrad, maar het was opvallend hoe het in die tijd vooruit is gegaan. Een tiental nummers werd flink en accuraat gespeeld en getuigden zowel van de goede leiding van de heer Somer, als van de ambitieuze studie der leden. Vooral no. 7: "Aria" voor klarinetsolo van Schreiner, voorgedragen door den heer E. Hummelen, werd zeer verdienstelijk uitgevoerd en werd evenals alle andere nummers warm toegejuicht. Kortom 't was een goed geslaagd concert en we twijfelen dan ook niet, of bij een volgend optreden van het korps zullen de leden der "Harmonie" in nog groter aantal opkomen.
10 08 1907 Zondag 11 augustus. Concert Asser Muziekkorps in het Café Bellevue voor leden met hun huisgenoten. Na afloop bij gunstig weer bal Champêtre. Introductie bij het Bestuur Aanvang 8 uur.
26 08 1907 Vierde Tuin Concert op zondag 25 augustus 1907 in de tuin van Hotel "Braams" te Gieten te geven door het Asser Muziekkorps Directeur: De heer SOMER. Na afloop bal champêtre in de met Acetyleengas verlichte Tuin. Ruime bergplaats voor fietsen onder strenge controle.
Aanvang 3 uur. Entree 25 cent. J. RIJNBERG.
02 09 1907 Koninginnedag. De gehele dag maakte het Asser Muziekkorps zich verdienstelijk door zowel 's morgens als 's middags een uitvoering te geven op het terrein waar de volksspelen werden gehouden.
02 09 1907 TUINCONCERT Hotel "Wageningen" Rolde op zondag de 8 september a.s. te geven door het Asser Muziekkorps. Directeur: De heer SOMER. Aanvang 's middags 2 uur. Na afloop bal op de zaal. Entree 10 cent. R. SLOOTS.
16 09 1907 HARMONIE MATINEE op zondag 15 september Aanvang 14.30 uur te geven door het Asser Muziekkorps. Directeur: De heer G. SOMER. Kinderen beneden 12 jaar vrije toegang.
23 12 1907 Het Asser Muziekkorps denkt op 25 december een uitvoering te geven in het Café "Bellevue" van Mej. J. Tijs. Na afloop bal. Leden met hun huisgenoten hebben op vertoon van hun kaart vrije toegang. Introductie mogelijk bij de secretaris A. Hakkert, Groningerstraat 54. Toegang heer 40 cent Heer en Dame 60 cent. Aanvang 19.30 uur.
23 12 1907 We hebben er afgelopen zomer er enige keren op gewezen, dat het Asser Muziekkorps vooruitging wat betreft de uitvoering van zijn programma's en we zullen hoogst waarschijnlijk niet de enigen zijn geweest die dit gemerkt hebben. Daarom ook velen blij zijn dat genoemd korps de eerste kerstdag een uitvoering geeft in café "Bellevue".
28 12 1907 Op de eerste kerstdag gaf het Asser Muziekkorps een concert in het café "Bellevue", waarbij ons gebleken is, dat aan de verwachting, welke wij tevoren hebben uitgesproken, is beantwoord. Het programma was zeer zorgvuldig opgesteld en de verschillende nummers vielen geheel onder het bereik van de krachten der medewerkers. Het Muziekkorps vormt een krachtige bezetting, met het vele koper soms iets te krachtig voor zaal muziek. Veel liever ontmoeten wij de ijverige muzikanten dan ook 's zomers bij een openlucht concert. Dit neemt echter niet weg dat de uitvoering van woensdagavond alleszins goed geslaagd is. Als werkelijk mooi en flink uitgevoerde nummers van het programma noemen wij in het bijzonder de ouverture "La Vestale" van Kastner, "Konig Midas" van Eilenberg en "Grande Walzer" van Herrlingen, terwijl de klarinetsolo van Schreiner, door den heer E. Hummelen zeer verdienstelijk ten gehore werd gebracht. Voor dit alles komt zeker, naast de leden, niet in het minst een woord van lof en dank toe aan de ambitieuze directeur, de heer G. Somer.
31 12 1907 De IJsclub Voorwaarts maakt opnieuw gebruik van het Asser Muziekkorps. Om twee uur trok de muziek van dit korps vanaf de Groningerstraat door den stad naar den baan, om de ijsgangers de tocht daarheen aangenamer te maken. Het is een beproefde methode die bijzonder in de smaak valt.
27 05 1908 De grote Provinciale betoging van de Drankbestrijding in Drenthe, die op Hemelvaartsdag gehouden werd in de tuin van het café Tivoli zal voorafgegaan worden door een optocht met muziek, vaandels en banieren. Het geheel zal opgeluisterd worden door 't stedelijk Muziekkorps uit Assen en één uit Coevorden.
10 06 1908 De vereniging "Volksvermaken" heeft gisteren (Pinksteren) weer een feestelijke drukte in Assen verwekt. Muziek, veel muziek, vlaggen, spelen, wedstrijden, goed weer en veel mensen dat zijn factoren van groot belang voor het slagen van een feest. Met muziek opende de dag en muziek sloot de dag en daartussen was er ook muziek. Het Asser Muziekkorps heeft zich gisteren daarbij kranig gehouden en voor zoover nog nodig aangetoond hoeveel belang Assen ook bij zo ’n vereniging heeft.
06 06 1908 Wat de datum van dit concert betreft. Op deze datum had ook de vereniging "Harmonie" een concert ingepland voor het Asser Muziekkorps. En in de krant wordt dan ook d.m.v. een advertentie aangegeven dat dit concert geen doorgang zal vinden.
Wat is hier gebeurd. Is er sprake van mis communicatie of had Gerke Somer het te druk met de verhuizing naar de Kruisstraat waardoor hij deze dubbele afspraak maakte en waarom koos het Korps voor Hotel Braams.
10 06 1908 De vereniging "Volksvermaken" heeft gisteren (Pinksteren) weer een feestelijke drukte in Assen verwekt. Muziek, veel muziek, vlaggen, spelen, wedstrijden, goed weer en veel mensen dat zijn factoren van groot belang voor het slagen van een feest. Met muziek opende de dag en muziek sloot de dag en daartussen was er ook muziek. Het Asser Muziekkorps heeft zich gisteren daarbij kranig gehouden en voor zoover nog nodig aangetoond hoeveel belang Assen ook bij zo 'n vereniging heeft.
31 08 1908 Hotel "Braams" te Gieten. Tuin Concert op zondag 6 september e.k. te geven door het Asser Muziekkorps. Directeur: De heer SOMER. Na afloop gedirigeerd bal champêtre in de acetyleen verlichte Tuin. Aanvang 8 uur. J. RIJNBERG.
31 08 1908 Koninginnedag te Assen o.a. Volksconcert vanwege de Gemeente in de tuin van "Bellevue" door het Asser Muziekkorps, kosteloos en voor een ieder toegankelijk.
12 09 1908 HARMONIE MATINEE op zondag 13 september aanvang 14.30 uur, te geven door het Asser Muziekkorps. Directeur: De heer G. SOMER. Kinderen jonger dan 12 jaar vrije toegang.
19 10 1908 Het Asser Muziekkorps bereidt zijn kunstlievende leden een gezellige avond.
Zaterdag 24 oktober zal in café "Bellevue" een feestelijke bijeenkomst plaats hebben, waar het wakkere corps zijn muzikale prestaties ten gehore zal brengen.
Er komt nog bij, dat tevens zal optreden de heer en mevrouw Godschalk uit Groningen een bekend en gevierd echtpaar op dergelijke avonden.
De uitvoering wordt besloten met een bal!
Deze bijeenkomst zal zeker een aansporing te meer zijn om het corps zijn daadwerkelijke steun te bieden door lid te worden. De velen die deze avond wensen bij te wonen verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer waarin één en ander over het entree wordt meegedeeld.
19 10 1908 Asser Muziekkorps. Feestelijke vergadering. Op Zaterdag 24 oktober in het café "Bellevue". Met medewerking van de heer en mevrouw Godschalk (Groningen). Na afloop Bal. Aanvang 8 uur. Leden hebben met huisgenoten vrijen toegang. Introductie te bekomen bij de werkende leden en 's avonds aan de zaal a 40 cents.
27 10 1908 Als we ons niet vergissen is het de eerste maal dat het Asser Muziekkorps het initiatief nam tot het arrangeren van een feestelijke avond in Assen. Het heeft hiermee een nieuw terrein betreden en is in haar pogen uitnemend geslaagd. Het was een avond bereid aan hen, die als kunstlievende leden hun steun verleenden aan het wakkere corps dat onder leiding van zijn ijverige directeur zich door onvermoeide studie den moeilijken weg heeft weten te banen naar een doel, dat zeker niet gering gerekend mag worden: het verschaffen van muzikaal genot.
Het was een mooi programma dat werd afgewerkt, afwisselend speelde de muziek enige nummers en gaf het echtpaar Godschalk uit Groningen enige voordrachten of coupletten zodat er veel afwisseling was en de aandacht van het publiek voortdurend gespannen bleef. Telkens daverde het applaus in de zaal.
Met genoegen kan weer vooruitgang worden bespeurd in de muzikale prestaties van het corps, een succes waarmee de voorzitter de heer Meijer, den directeur terecht gelukwenste.
En als we dan nagaan dat het een recht gezellige avond is geweest, twijfelen we niet of aan den oproep om meerdere kunstlievende leden zullen velen gehoor geven.
Als het corps nog eens weer zo'n feestelijke uitvoering geeft zal het zeker nog voller zijn. Vergeten we niet dat een prettig bal den avond sloot.
17 05 1909 In het kader van de geboorte van prinses Juliana zal maandag a.s. een optocht voor de schoolkinderen worden gehouden. In de stoet van de optocht komen voor: behalve de stafmuziek en het Asser Muziekkorps, een heraut, een landauer met Prins Willem van Oranje, Juliana van Stolberg, koningin Wilhelmina in haar jeugd, pages en erewacht, vaandrig met banier en vanen aan het hoofd van elke school en groepen van deelnemers over de stoet verdeeld.
02 06 1909 De vereniging Volksvermaken heeft een mooie dag getroffen voor haar Pinksterfeest. Om halftwaalf opende men de feestelijkheden met de optocht met muziek van het Asser Muziekkorps, omstuwd door een grote menigte ondanks warmte en stof. Op de Markt werd daarna een uur lang een volksconcert gegeven.
Na de wedstrijden weer met muziek de stad in. Om 8 uur begon in het café Bellevue het concert alweer, dat om 9 uur gevolgd werd door een bal champêtre.
Het is daar in de heerlijke zoele avond een vrolijk slot geworden van de feestdag. Het Asser Muziekkorps heeft een zware dag achter de rug, van 's morgens af tot 's avonds laat heeft het zich kranig geweerd en steeds het publiek beziggehouden.
05 07 1909 Hotel Braams Gieten Zomer Concert Op zondag 11 juli e.k. te geven door het Asser Muziekkorps Directeur: De heer SOMER Na afloop gedirigeerd bal champêtre onder leiding van de heer H. Leviet Aanvang 3 uur Entree 25 cent Aanbevelend J. RIJNBERG.
26 07 1909 Hotel Braams Gieten Groot Concert Op zondag 1 augustus e.k. te geven door het Asser Muziekkorps Directeur: De heer SOMER Na afloop gedirigeerd bal champêtre onder leiding van de heer H. Leviet Aanvang 3 uur Entree 25 cent Aanbevelend J. RIJNBERG.
04 08 1909 Was het weer j. l. zaterdag regenachtig, zodat er veel water viel, misschien meer dan al de vorige dagen der week, hedenmorgen was het beter, het weer hield zich de hele dag best. Het was dan ook geen wonder dat het tuinconcert van de heer J. Rijnberg alhier gegeven door het Asser Muziekkorps, directeur de heer Somer, druk was bezocht. Het aantal bezoekers werd op 1000 geschat. Zowel voor het hotel Braams als de Hoofdstraat alhier bewoog zich een talrijke menigte. Een geanimeerd bal onder leiding van de heer Leviet besloot het feest. Een woord van hulde aan de heer J. Rijnberg voor zijn nette bediening, aan het Muziekkorps van Assen voor de uitstekende muziek en aan de balletmeester is hier zeker op zijn plaats.
NB dit feest vond plaats vanwege de verjaardag op 2 augustus van Prinses Emma.
13 08 1909 Tijdens de grote Landbouw tentoonstelling die op dinsdag en woensdag 24 en 25 augustus gehouden wordt op de terreinen in en nabij de Hertenkamp te Assen. Op 25 augustus o.a. Matinee tijdens de tentoonstelling door het Asser Muziekkorps, directeur de heer G. Somer, voor de Feesttent.
23 09 1909 Asser Muziekkorps. Feestelijke vergadering voor de Leden op nader te bepalen dag in oktober 1909. Aangifte nieuwe leden bij het Bestuur.
NB In de kranten daarna is niets te vinden over een dergelijke bijeenkomst. Noch een advertentie noch een verslag.
Verder waren er concerten door de Harmonie met het Asser Muziekkorps gepland voor 27 juni en 29 augustus 1909. Deze moeten wel gehouden zijn omdat in de jaarvergadering van deze vereniging in december 1909 wordt vermeld dat voor 1910 weer twee concerten te geven door het Asser Muziekkorps staan gepland. Van de twee concerten in 1909 is in de krant niets terug te vinden.
18 05 1910 Programma van de Vereniging Volksvermaken op de 2e Pinksterdag. Deze dag opende met een wandeling door de stad van de muziek en daarna een concert op de Brink gegeven door het Asser Muziekkorps. Om twee uur begonnen de nationale wielerwedstrijd, daarna een hoepel wedstrijd. Met muziek werd het publiek daarna weer tot in de stad gebracht. In café Bellevue was het bal - champêtre. De hele avond was het er een gewemel van dansende paren terwijl mede het heerlijk zachte weer het naar bed gaan haast deed vergeten.
27 06 1910 Gieten Hotel Braams Tweede zomerconcert. Op zondag 3 juli 1910 Te geven door het Asser Muziekkorps. Directeur de heer Somer Na afloop gedirigeerd bal champêtre. Onder leiding van de heer H. Leviet Mzn. Aanvang 3 uur – Entree 25 cent. J. Rijnsberg.
18 07 1910 Gieten Hotel Braams Tweede Zomerconcert. Op zondag 24 juli e.k. Te geven door het Asser Muziekkorps. Directe de heer Somer Na afloop gedirigeerd bal champêtre. 's avonds Bengaalse verlichting van de tuin.
Bergplaats voor fietsen onder controle aanvang 3 uur entree 25 cent Aanbevelend J. Rijnsberg.
15 08 1910 Gieten Hotel Braams Derde Zomerconcert op zondag 21 augustus e.k. Te geven door het Asser Muziekkorps. Directe de heer Somer. Na afloop gedirigeerd bal champêtre; 's avonds Bengaalse verlichting van de tuin.
Bergplaats voor fietsen onder controle aanvang 3 uur entree 25 cent. Aanbevelend J. Rijnsberg.
28 08 1910 Vereeniging Harmonie Matinee. In plaats van soiree Op zondag 28 augustus 1910,te geven door het Asser Muziekkorps. Directeur de heer G. Somer. Aanvang 2½ uur. NB. Bij deze matinee zullen kinderen beneden den leeftijd van 12 jaren, mits onder geleide van Leden, worden toegelaten.
29 08 1910 Gieten Hotel Braams Vierde Zomerconcert. Op zondag 4 september e.k. Te geven door het Asser Muziekkorps. Directe de heer Somer. Na afloop gedirigeerd bal champêtre; 's avonds Bengaalse verlichting van de tuin. Bergplaats voor fietsen onder controle. Aanvang 3 uur entree 25 cent.
Aanbevelend J. Rijnsberg.
NB. Dit concert wordt wegens het slechte weer uitgesteld tot 11 september en daarna gaat het niet door vanwege een sterfgeval in de familie Rijnsberg.
24 12 1910 Algemene vergadering van de Vereniging de Harmonie te Assen, In het verslagjaar gaven de stafmuziek zes concerten, het Asser Muziekkorps twee en twee buitengewone concerten door de liedertafel Gruno en een dameskapel. De vereniging bestaat nu 25 jaar en men zal dit op passende wijze herdenken.
27 03 1911 De aanstaande zomerconcerten te Gieten bij hotel Braams, die telken jare meer bezoekers trekken, zijn vastgesteld op 11 juni, 9 juli, 6 augustus en 3 september. Men kan zich voor deze concerten een abonnement verschaffen.
09 05 1911 De vereniging "Harmonie", die stadgenoten en vreemdelingen reeds zo menigmaal muzikaal genot deed smaken, zal zondag 25 juni a.s. haar 25 jarig bestaan vieren. Het programmam bestaat uit een Tiroler gezelschap of Wiener dames capelle. Een reünie met bestuur en leden, diner Bellevue. Een bal champêtre met muziek van het Asser Muziekkorps met voortzetting van het concert der Tirolers in de zaal.
11 05 1911 Voor de Harmonie geeft het Asser Muziekkorps concerten op zondag 9 juli en 6 augustus een matinee.
23 06 1911 Gieten Hotel Braams Derde Zomerconcert Op zondag 2 juli e.k.
Te geven door het Asser Muziekkorps. Directe de heer Somer Na afloop gedirigeerd bal champêtre; bergplaats voor fietsen onder controle aanvang 3 uur entree 25 cent. Aanbevelend Erven J. Rijnsberg.
26 06 1911 In het verslag over het 25 jarig bestaan van de Harmonie wordt met geen woord gerept over het Asser muziekkorps.
N. B. Mogelijk niet meegedaan. In de advertenties van de Harmonie waarin zij de feestavond aankondigt wordt het AMC ook niet meer genoemd.
04 07 1911 Gieten 3 juli. Gistermiddag gaf het Asser Muziekkorps, directeur de heer Somer, het geannonceerde 3e zomerconcert in de tuin van hotel Braams. Het weer was niet bijzonder mooi, vrij wat wind en 's morgens onweer. Niettegenstaande dit vonden och zeer velen genoegen om na een flink trapje van Veendam, Wildervank enz. het concert bij te wonen. Het aanwezige publiek kon gerust op 450 mensen worden geschat. Als men nu bedenkt dat ook in de andere cafés muziek is, spreekt het vanzelf dat er een gezellige drukte in ons dorp heerste. Een geanimeerd bal onder leiding van de heer Leviet uit Veendam, besloot dit feest omstreeks 12 uur.
05 08 1911 Vereniging de Harmonie Matinee Op zondag 6 augustus e.k. Te geven door het Asser Muziekkorps Directeur G. Somer. Aanvang 2 uur. Tot de matinee hebben kinderen van leden beneden de leeftijd van 12 jaar, mits onder geleide, ook vrije toegang.
24 08 1911 Vierde en laatste Zomerconcert Op zondag 3 september e.k. Te geven door het Asser Muziekkorps. Directe de heer Somer Na afloop gedirigeerd bal champêtre; bergplaats voor fietsen onder controle aanvang 3 uur entree 25 cent. Aanbevelend. Erven J. Rijnsberg.
30 08 1911 De Oranje Commissie is klaar met haar programmam voor koninginnedag. Om halfacht optocht van het Asser Muziekkorps. Aanvang Witterwegschebrug, langs de Vaart, Markt, Marktstraat, Kruisstraat, Varkensmarkt, Schoolstraat, Kanaalstraat, Kanaal, Veenestraat, Molenstraat, Groningerdwarsstraat, Groningerstraat over de brug, Rolderstraat, Parallelstraat, Oranjestraat, Singel, Oosterhoutstraat, Houtstraat, Beilerstraat, van der Feltzpark, Nassaulaan, Torenlaan, Brink, Brinkstraat, Gedempte Singel tot de Varkensmarkt. Veel straten waar de troepen met muziek nooit doortrekken.
30 08 1911 Volksconcert Te geven door het Asser Muziekkorps. Op 31 augustus 1911. Des n.m. van 3 - 5 uur op de Markt.
Programma:
Oranjemarsch -------------------- Neuman.
Concert Ouverture --------------- Munkelt.
Fantasie "La songe d' amour" --- Kling.
Potporie --------------------------- Renaud.

"El Turia" Valse Espagnole ------- Granada.
Ouverture Milanessa ------------- Baumann.
Fantasie L 'amitié ---------------- van de Bossche.
Ouverture La ros d 'or ----------- Schweinsberg.
Juliana Marsch.
NB Mogelijk is deze mars een compositie van Gerke Somer.
01 09 1911 Een uittreksel uit het verslag over koninginnedag.
Reeds in de ochtenduren weerklinkt er feestmuziek om de stemming er in te brengen. En dat is uitstekend gelukt. Om halfacht toch was reeds het Asser Muziekkorps voorafgegaan door trommelslagers van het garnizoen alhier opgesteld bij de Witterwegschebrug en vandaar ging het in optocht, steeds meer feestgangers achter zich verzamelend door Assen, waarbij vooral die straten werden uitgekozen wier bewoners gewoonlijk de stafmuziek moeten ontberen.
Bij het huis van de erevoorzitter van de Oranje Commissie, de heer kolonel Garnizoenscommandant, hield de muziek stil om het Wilhelmus te spelen en ging daarna weer verder naar de Varkensmarkt waar de stoet werd ontbonden.
's Middags weer muziek nu een concert op de markt van het Asser Muziekkorps van gemeentewege aangeboden. Geen wonder dat er op de Markt drukte heerste.
Tot slot een filmprogramma op de Markt met o.a. films over het koninklijk huis. Na afloop van elke film wierpen twee naast het doek speciaal daarvoor aangebrachte elektrische booglampen hun helder schijnsel over de mensen massa, die voortdurend in zang werd gezet door de tonen van het Asser Muziekkorps, dat in de daarvoor opgeslagen muziektempel een heerlijk plaatsje had.
04 09 1911 Gieten. In de lommerrijke tuin van het hotel Braams, gaf het Asser Muziekkorps het vierde en laatste tuinconcert in dit seizoen. Het weer was goed ofschoon wel wat stoffig door de buitengewone droogte. Niettegenstaande dit heeft het geannonceerde concert vrij wat bezoek en het lest best, is het aantal bezoekers nog groter dan bij de vorige. De hotelhouder zorgde als altijd voor een nette, vlugge bediening, terwijl de muziek zich uitstekend van haar taak kweet. Een bal champêtre van de heer Leviet besloot dit feest.
29 01 1912 IJsclubwidth Voorwaarts heeft een ijsfeest georganiseerd op zondag 28 januari 1912. Behalve de kleurige en fleurige lampions droeg ook het Asser Muziekkorps met haar vrolijke muziek bij aan de feestvreugde en de gezellige stemming onder het publiek. Het bestuur kan ongetwijfeld met voldoening terugzien op het ijsfeest.
05 02 1912 Op de banen van ijsclub Voorwaarts was het vanmiddag feest voor de kleintjes. Om halftwee stelde zich het kleurige bonte troepje deelnemende meisjes en jongens op de Brink op, om onder de vrolijke marsen van het Asser Muziekkorps en begeleid door een drietal arren naar de banen te vertrekken voor het ijsfeest.
01 05 1912 In het komende seizoen zal het Asser Muziekkorps voor de Vereniging Harmonie te Assen twee soirees geven en wel op 30 juni en 2 september. Op 30 juni is na afloop een bal champêtre. De stafmuziek verzorgt 8 soirees.
29 06 1912 Gieten Hotel Braams Tweede Zomerconcert. Op zondag 7 juli e.k. Te geven door het Asser Muziekkorps. Na afloop gedirigeerd bal champêtre onder leiding van de heer H. Leviet Azn te Veendam.
02 09 1912 Assen. Viering koninginnedag op 31 augustus 1912. De Oranje commissie Assen heeft een zangconcours georganiseerd. Het Sneeuwklokje, directeur de heer H. Somer won in de tweede afdeling de tweede prijs van f 20,00.
’s Avonds had op de Brink een concertplaats dat ook uitstekend slaagde. Het Asser Muziekkorps verzorgde het instrumentaal en de zangverenigingen Tavenue, Euphonia, Caecilia, Loreley en het Sneeuwklokje het vocaal gedeelte.
23 09 1912 Anderen. Nadat de oude school de onderwijzers en leerlingen boven hun hoofd was afgebroken, waren deze wel genoodzaakt een nieuw onderkomen te zoeken, dat ook al enige tijd op hen stond te wachten.
Zaterdag was de eerste dag waarop de nieuwe school in gebruik werd genomen en tegelijk werd de leerlingen een feest bereid, mogelijk gemaakt door de milde gaven de ingezetenen. Van het officiële gedeelte, de inwijding der school, kon niets komen, daar al de autoriteiten bericht van verhindering hadden gezonden.
De leerlingen hebben hiervan weinig hinder gehad en feest gevierd, zoals kinderen dit kunne. Ze hebben gegeten, gedronken, gezongen en gesprongen tot ze niet meer konden en zijn daarna wel voldaan en beladen met cadeautjes naar huis gegaan.
Voor de ouderen was de pret nog niet gedaan. Onder de lustige tonen van de horens van het Asser Muziekkorps, dat ook het schoolfeest had opgevrolijkt, werd dit feest in zaal P. Oostra tot diep in de nacht onder de beste harmonie voortgezet.
28 12 1912 Assen. Vergadering van de vereniging Harmonie. Dit jaar werden acht concerten gegeven door de stafmuziek en twee door het Asser Muziekkorps en twee buitengewone concerten. Door SMANKS zal het volgend seizoen een buitengewoon concert gegeven worden.

foto In december 1911 wordt het pand in de Kruisstraat te Assen, waarin Gerke Somer woont en zijn bedrijf heeft, verkocht. Hij moet daarom uitzien naar een ander onderkomen. Hij betrekt dan in mei 1912 een huis aan de Kerkstraat in Assen.
Deze verhuizing is op één of ander manier een breekpunt in zijn loopbaan als dirigent van het Asser Muziekkorps maar niet alleen daar.
Als koperslager adverteert hij amper meer en ook is het aantal aanbestedingen waaraan hij meedoet niet noemenswaard.
In de volgende advertentie van 24 augustus 1911 wordt Gerke Somer voor het laatst als dirigent genoemd.

"Vierde en laatste Zomerconcert Op zondag 3 september e.k. Te geven door het Asser Muziekkorps. Directe de heer Somer Na afloop gedirigeerd bal champêtre; bergplaats voor fietsen onder controle aanvang 3 uur entree 25 cent. Aanbevelend. Erven J. Rijnberg."

Verder blijkt uit de hiervoor genoemde berichten wel dat na 3 september 1911 het Asser Muziekkorps nog functioneert maar niet dat Gerke Somer nog dirigent is.
Op 29 augustus 1913 is in de krant een advertentie van de vereniging Harmonie opgenomen betreffende een Matinee te geven door het Asser Muziekkorps met als directeur de heer de Wit. Er waren ook een de Wit sr. en jr. lid van het Asser Muziekkorps of K. de Wit één van deze heren is is onbekend. De heer de Wit is later dirigent van het arbeidersmuziekkorps "Voorwaarts" geworden.
In de jaarvergadering van de vereniging Harmonie worden concerten toegewezen aan de Stafmuziek en SMANKS. Het Asser Muziekkorps wordt niet meer genoemd.
Op 15 februari 1914 geeft het Asser Muziekkorps voor haar leden en geïntroduceerden een concert. Het verslag van dit concert meldt dat het korps onder de vertrouwde leiding staat van de heer K. de Wit. Hierna wordt niets meer over het Asser Muziekkorps vernomen.

Het dirigentschap van Gerke Somer van het Asser Muziekkorps, en daarna het korps zelf, zijn in nevelen gehuld, verdwenen in de geschiedenis. De reden waarom zullen we nimmer weten.

Assen, november 2006
© SomerHOME