De diamanten bruiloft van Hendrik Jan Oosting en Maria Hofstede

foto In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 25 augustus 1869 las ik het onderstaande verslag van de diamanten bruiloft van een bekend Asser echtpaar: Hendrik Jan Oosting en Maria Hofstede. Hendrik Jan Oosting was onder andere burgemeester van Assen van 1832 tot 1856.
Oosting was de zoon van een vooraanstaand bestuurder Jan Haak Oosting. Hij begon zijn carrière als ambtenaar en was in 1811 raadslid in Assen. 1) Hij zag als burgemeester van Assen zijn verdienste in de ontwikkeling van de infrastructuur: onder zijn bewind werden de wegen rond Assen verhard en het Asser centrum bestraat. Ook komt de uitbreiding van wagen- en veerdiensten van Assen naar veel plaatsen op zijn rekening.

ASSEN 25 augustus 1869
Een gouden bruiloftsfeest - hoe weinigen mogen dat vieren!
En die het vieren mocht, hoe dikwijls brengt het woordje gouden bij het echtpaar een smartelijken trek op het gelaat, want een vijftigjarig huwelijk is, in welke stand ook, eene levensgeschiedenis - eene geschiedenis, te belangrijker, als het paar, dat alleen de huwelijks reis begon, tot eene gansche familie werd, waarvan elk lid jaren lang de ogen hulpbehoevend tot de ouders opsloeg, ja, waarvan allen zich steeds digt bij den ouden stam houden, die zijne beide takken over hen uitspreidt, ten einde daaronder het goede des levens verhoogd en veredeld te smaken, maar er ook beschutting te vinden tegen de rampen des levens.
Een diamanten-bruiloftsfeest - is het getal van hen, die zich zoo hun huwelijksdag, wij zouden haast zeggen in het 'grijs verleden' terugdenken, zeer klein - Assen heeft onder hare inwoners thans een echtpaar, dat in gezondheid, met een opgeruimd hart, te midden van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, den dag herdenkt, waarop, het, zestig jaren geleden, de handen in elkander legde en de huwelijksreis aanvaardde, wier lief en leed achter een digten sluijer was verborgen.
De gelukkigen - en wij mogen hen zo noemen - zijn de heer Hendrik Jan Oosting, ridder der orde van de Ned. Leeuw en Commandeur der orde van de Eikenkroon, betaalmeester in 't arrondissement Assen, agent van 's Rijk's schatkist, geboren 28 Junij 1787, en Maria Hofstede (eenig overgebleven dochter van den heer mr. P. Hofstede, vroeger Gouverneur dezer Provincie) geboren 15 December 1790.
Op den 25 Augustus 1809 in den echt verenigd, vierden de heer en mevrouw Oosting op 25 Augustus l834 hun zilveren, op den 25 Augustus 1859 hun gouden en nu, omringd van eene talrijke familie, van vrienden en bekenden, hun diamanten huwelijksfeest, terwijl de woningen, die het huis omringen waar de zon des geluk schier niet onderging, en de schepen in de vaart, door vlaggen en wimpels van opregte deelneming getuigen.
Hedenavond zal er receptie worden gehouden en groot zal voorzeker het getal zijn van hen, die hunne gelukwenschingen aan het feestvierend echtpaar komen aanbieden.
Hebben de beide echtgenooten zooveel tientallen jaren zien heenvlieden - de 1iefde hunner kinderen en kindskinderen, de genegenheid der talrijke familie, de achting des volks hebben zij behouden en naar mate de zekerheid toeneemt, dat de eindpaal des levens digter en digter in hunne nabijheid komt, naar die mate wordt aller wensch levendiger, dat de 1evenszon nog wat aarzele eer zij voor hen onder gaat.
Plegtige dag voor hen, die hun zestigjarig jubileum zoo mogen vieren - voor haar, wier naam ons den man herinnert, die in 't geschiedboek van Drenthe nooit zal worden vergeten, voor hem, die, als Burgemeester van Assen, altijd met eere zal genoemd worden, als er sprake is van de wonderbare ontwikkeling dezer schoone stad
Die eens de historie van Drenthe beschrijft - en hij zal gevonden worden, mogt het zijn, terwijl de jubilarissen nog onder ons leven! -zal de namen: Hofstede en Oosting op menige bladzijde doen lezen, maar beter lofspraak zal er voor hen niet zijn, dan deze:'zij hebben zich verdienstelijk gemaakt jegens Drenthe en jegens de hoofdstad dezer Provincie'

De heer H. J. Oosting heeft aan het Bestuur dezer gemeente f 200,00 doen toekomen; ten einde op deze dag, onder de armen van Assen te verdeelen, opdat aan zijn feestdag ook in hunne woningen worde gedacht.

In de krant van 1 september 1869 werd naar aanleiding van bovenstaande nog het volgende toegevoegd:
De jubilaris die thans 82 jaren telt is nu 65 jaar ambtenaar. De eerste van de 32 aanstellingen, in zijn bezit, dagtekent van 31 augustus 1804. Toen werd hij, bij besluit van 't Staatsbewind der Bataafse Republiek benoemd tot ordinair clercq ten comploire generaal der Administratie te Lande en legde als zodanig op 11 september van genoemd jaar de eed af in handen van de "Thesaurier Generaal der Raden der Bataafse Republiek."
In 1804 in functie getreden en in 1869 nog in dienst - hoe weinigen viel zulk een voorrecht ten deel!

Onderstaand de overlijdensakten. Hendrik Jan Oosting is in 1879 overleden en Maria Hofstede overleed op 12 september 1869 kort na haar diamanten bruiloftsfeest.

Assen, overlijdensakte, aktedatum 8 februari 1879, aktenr. 13
Overledene: Hendrik Jan Oosting, geb. Assen 28-06-1787; beroep: oud burgemeester; overleden te Assen op 06-02-1879, zoon van Jan Haak Oosting en Catharina Evers.
Gehuwd geweest met Maria Hofstede, overleden.

Assen, overlijdensakte, aktedatum 14 september 1869, aktenr. 86
Overledene: Maria Hofstede, geb. Assen 15-12-1790; beroep: zonder; overleden te Assen op 12-09-1869, dochter van Petrus Hofstede en Susanna Kristina Kijmmell.
Gehuwd geweest met Hendrik Jan Oosting, in leven.

Staat van dienst van Hendrik Jan Oosting

In 1804 benoemd en beëdigd als klerk ten kantore generaal der administratie te lande 't Hage.
6 mei 1806 benoemd tot klerk bij de Raad van Financiën der Bataafse republiek te Assen.
28 maart 1807 benoemd tot commies der Divisie van Politie bij het Landdrost ambt van Drenthe.
1 november 1811 benoemd tot chef de Division bij de Prefecture van het Departement van den IJssel.
1 april 1812 benoemd tot ontvanger van het octrooi op de scheepsvaart te Zutphen.
1 januari 1814 benoemd tot controleur der indirecte belastingen in Drenthe.
12 februari 1814 benoemd tot ontvanger directe belastingen van Dwingelo, Diever, Ruinen, Ruinerwold, Vledder en Havelte.
8 januari 1823 benoemd tot 1e commies op de bureaux van de directeur der directe belastingen in Drenthe te Assen.
18 februari 1824 benoemd tot wethouder der Stad Assen. 16 augustus 1831 benoemd tot agent van de Rijkskassier te Assen.
6 november 1831 benoemd tot burgemeester van Assen.
1 juli 1842 benoemd tot 's Rijks schathuis te Assen.
16 mei 1847 benoemd tot Rijks betaalmeester in het arrondissement Assen en als zodanig op zijn verzoek eervol ontslagen per 1 januari 1870.
In 1836 of 1837 onderscheiden met de Ridderorde van de Nederlandse Leeuw.
20 juni 1854 benoemd tot commandeur der orde van de Eikenkroon.

Het laatste gedeelte van de Vaart met de Kolk. Dateert uit 1823 tot 1829. Het huis links werd in 1821 gebouwd door Hendrik Jan Oosting maar kreeg in 1823 de vorm die het hier heeft doordat er een verdieping opgezet werd. Tegenwoordig is het bekend als het Witte Huis - Vaart NZ 36
foto


1) Hendrik Somer werd op 28 september 1813 'Conseiller Municipal' van Assen en moet dus met Hendrik Jan Oosting hebben samengewerkt. Ook was Hendrik Somer tijdens zijn bestuur stedelijk ontvanger met als opvolger zijn zoon Willem Somer
HOME