Gebeurde er vroeger niets? Assens inwonerstal verdubbelde in 40 jaar

Van groot dorp werd het stad

Het begint zo langzamerhand een slechte gewoonte te worden van de mensen, dat zij geringschattend spreken over "vroeger, toen er zo weinig gebeurde" en er wordt dan vaak met een zekere mate van zelfingenomenheid gewag gemaakt van hetgeen tegenwoordig allemaal wordt klaar gemaakt. Men hoort dat geluid ook in Assen, nu men zich daar opmaakt om een terugblik te werpen in de geschiedenis. Nu is het ontegenzeggelijk een feit, dat er tegenwoordig veel gebeurt. De Drentse hoofdstad heeft na de oorlog een grote verandering ondergaan. Het centrum van de stad is gemoderniseerd, maar de grootste veranderingen hebben zich toch voltrokken aan de randen van de stad, waar grote nieuwe woonwijken zijn verrezen, die duizenden mensen een gerieflijke woning verschaffen.

Ondanks twee oorlogen

Dat wil echter allemaal nog niet zeggen dat er vroeger niets gebeurde Wanneer men bijvoorbeeld nagaat dat het inwonertal van Assen zich in ruim veertig jaar heeft verdubbeld en al deze mensen woongelegenheid is verschaft en in Assen in die tijd in feite de moeilijke overgang meemaakte van laten we zeggen een groot dorp tot een werkelijke stad dan schuilt in de bewering, dat er vroeger niets gebeurde voor degenen die in die tijden voor de belangen van Assen opkwamen iets onredelijks.
In aanmerking genomen de moeilijke positie van Assen in het verleden, bovendien het feit, dat in genoemd tijdsbestek twee oorlogen met een gezamenlijke duur van bijna 10 jaar voorkwamen en tussen die twee oorlogen een inzinking op vrijwel elk gebied was waar te nemen, mede in de periode direct na de tweede wereldoorlog, dan is vermelding van hetgeen in de achter ons liggende 40 à 45 jaren nog tot stand kon worden gebracht, ten volle verantwoord. Om de bewering dat er vroeger niets gebeurde te logenstraffen geven wij hier een opsomming van hetgeen sinds 1912 in Assen is gebeurd, een opsomming die uiteraard geen aanspraak kan maken op volledigheid.

1912-1913 Straatweg Schieven - Assen - Anreep wordt aangelegd.
1914-1915 De gemeente bouwt de rijkskantoren aan de Wilhelminastraat.
1915 De gemeente sticht een gebouw voor keuring van vlees en vis.
1916 De eerste plannen voor een bad- en zweminrichting met watervoorziening door middel van een 80 meter diepe bron worden ingezonden en de uitvoering daarvan wordt overwogen.
1916-1917 Het verouderde gemeentelijke telefoonnet wordt grondig vernieuwd en gemoderniseerd. Het rijk neemt dit in 1922-1925 voor het verstrijken van de concessie in 1927 op voor de gemeente zeer voordelige voorwaarden over.
1917-1918 Ter directe voorziening in de woningnood bouwt de gemeente in zeer kort tijdsbestek ruim 90 noodwoningen.
1918 De gemeente neemt de reinigingsdienst in eigen beheer door aanschaffing van eigen paarden en voor die tijd modern materieel.
1919 Aanvang van de rioleringswerkzaamheden voor de binnenstad; aanleg spuikanaal vanaf de Drentsche Hoofdvaart, zulks voor het periodiek doorspoelen van de stadsriolering.
1920 De gemeente bouwt enige middenstandswoningen voor haar ambtenaren.
1921 De gemeente bouwt haar eerste kleuterschool aan de Javastraat.
1924-1925 Aanleg van het Parkhotel kwartier.
1925-1926 Aanleg van de TT baan door de gemeente.
1927-1929 De gemeente bouwt drie nieuwe achtklassige openbare scholen en verbouwt (moderniseert) alle overige scholen in de stad en de dorpen (gymnastieklokaal) enz.
1928-1929 Aanleg van het sportpark annex zwembad en zweminrichting. Dit werk wordt van gemeentewege uitgevoerd als gesubsidieerd werkverruimingsobject, waarbij de kosten van werklonen overheersend werden gesteld o.a. geen gewapend betonbassins, doch gegraven bassins met van op het terrein aanwezige hout te maken perrons, beschoeiingen enz. De watervoorziening uit een 82 meter diepe geboorde bron.
1930-1931 Asfaltering van de weg Assen - Hooghalen (eerste asfalt betonweg in Drenthe.
1932-1934 De gemeente bouwt het slachthuis e.a. aan de Paul Krugerstraat (eerste slachthuis in Drenthe).
1932 Het laag gelegen Nijland, thans markt terrein wordt opgespoten.
1932 De gemeente koopt het landgoed Port - Natal aan.
1935 Vernieuwing en omlegging van de Beilerstraat tot de begraafplaats.
1935 Voltooiing van de riolering in de binnenstad.
1936 Alsfaltering van de weg over Laaghalerveen naar Hooghalen; idem van de weg Anreep - Ekehaar en idem van de Noorder- en Oostersingel.
1937-1939 Aanleg op het opgespoten Nijland van de grote veemarkt annex Marktcafé, enz. Met de markt op deze plaats wordt tevens beoogd een ontsluiting van het oostelijk gebied in de gemeente. De resultaten hieromtrent zijn thans reeds overvloedig zichtbaar.
1938 Goedkeuring van het uitbreidingsplan der gemeente Assen ontworpen naar de nieuwste voorschriften in de Woningbouwwet.
1938 Invoering van het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde straten - en wegenfonds, waaraan het principe ten grondslag ligt, dat in vele gevallen voordeliger algehele vernieuwing kan plaatsvinden dan te lang blijven onderhouden van vooral straten en wegen. Het eerste gedeelte van het zogenaamde driejaren plan wordt met betekenend financieel succes uitgevoerd. Daarna maakte de Duitse bezetting verdere uitvoering onmogelijk.
1946-1948 Aanleg van het stadskwartier "over het spoor", Oosterpark en omgeving (in 1952 vrijwel gereed).
1947-1949 Aanleg Westerpark.

Dit artikel is afkomstig uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 4 juni 1959.


HOME